صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ (۰.۴۶) ۰
۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۱۳ (۰.۰۲) ۶۳.۴ (۵.۶۳)
۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۱۵ ۰.۲۱ ۷۱.۰۸ ۱۱۵.۲۳
۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۲۹ (۰.۰۵) ۱۹۲.۰۲ (۱۵.۹۷)
۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰.۱۷ (۰.۲۸) ۸۸.۹۱ (۶۴.۱۷)
۸۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۰.۵۳) (۰.۹۹) (۸۵.۸۱) (۹۷.۳۸)
۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۹۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ (۰.۴۶) ۰
۹۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۹۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰.۴۳ ۰.۶۹ ۳۸۲.۴۷ ۱,۱۴۹.۵۸
۹۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰.۵۲ ۱.۱۶ ۵۶۲.۴ ۶,۶۳۳.۸۹
۹۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۲۹ ۳۹.۴۷ ۱۸۲.۷۲
۹۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰.۱۱ ۰.۰۵ ۴۸.۸۱ ۱۸.۱۳
۹۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۹۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۹۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۴۸ ۰.۴۶ ۴۷۶.۰۳ ۴۳۳.۷۴
۹۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰.۳۶ ۰.۵۲ ۲۶۸.۷۲ ۵۶۸.۹۵