صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق؛
منبع -
مقدمه بسمه تعالی صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز 1- تشکیل جلسه : مجمع صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز ثبت شده به شماره 29051 نزد مرجع ثبت شرکت¬ها و ثبت شده به شماره 10762 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 13/02/139...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست