صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر مدیر و متولی صندوق
منبع -
مقدمه مدیر صندوق از شرکت کارگزاری مفید به شرکت سبدگردان انتخاب مفید و همچنین متولی صندوق از حسابرسی قواعد به حسابرسی رهبین تغییر یافت.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست