صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/27 276,268 275,023 275,023 0 0 54,158,561 0 39,728,547 14,430,014 3,968,589,886,196
2 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/26 268,360 267,187 267,187 0 0 54,158,561 0 39,728,547 14,430,014 3,855,513,127,642
3 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/25 268,368 267,195 267,195 0 7,676 54,158,561 1,418 39,728,547 14,430,014 3,855,629,410,580
4 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/24 268,376 267,203 267,203 0 12,005 54,150,885 2,055 39,727,129 14,423,756 3,854,063,860,400
5 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/23 262,998 261,851 261,851 0 15,116 54,138,880 392,517 39,725,074 14,413,806 3,774,272,128,280
6 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/22 262,663 261,542 261,542 0 10,442 54,123,764 16,664 39,332,557 14,791,207 3,868,526,421,591
7 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/21 262,535 261,409 261,409 0 11,054 54,113,322 2,319 39,315,893 14,797,429 3,868,176,497,741
8 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/20 266,452 265,289 265,289 0 0 54,102,268 0 39,313,574 14,788,694 3,923,275,403,405
9 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/19 267,777 266,603 266,603 0 0 54,102,268 0 39,313,574 14,788,694 3,942,707,213,038
10 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/18 267,784 266,610 266,610 0 0 54,102,268 0 39,313,574 14,788,694 3,942,818,443,696
11 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/17 267,792 266,618 266,618 0 58,313 54,102,268 38,049 39,313,574 14,788,694 3,942,929,643,609
12 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/16 267,790 266,615 266,615 0 18,637 54,043,955 4,749 39,275,525 14,768,430 3,937,483,716,155
13 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/15 263,695 262,538 262,538 0 17,931 54,025,318 28,153 39,270,776 14,754,542 3,873,623,873,071
14 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/14 264,501 263,342 263,342 0 51,524 54,007,387 16,187 39,242,623 14,764,764 3,888,178,758,309
15 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/13 263,994 262,814 262,814 0 0 53,955,863 0 39,226,436 14,729,427 3,871,097,931,276
16 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/12 267,592 266,388 266,388 0 0 53,955,863 0 39,226,436 14,729,427 3,923,736,988,662
17 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/11 267,599 266,395 266,395 0 38,234 53,955,863 7,450 39,226,436 14,729,427 3,923,849,984,429
18 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/10 267,606 266,400 266,400 0 61,028 53,917,629 17,832 39,218,986 14,698,643 3,915,715,414,522
19 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/09 269,127 267,864 267,864 0 66,043 53,856,601 54,129 39,201,154 14,655,447 3,925,673,572,710
20 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/12/08 266,048 264,816 264,816 0 16,208 53,790,558 3,294 39,147,025 14,643,533 3,877,840,233,392