صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/30 212,940 212,040 212,040 0 0 49,749,493 0 31,038,345 18,711,148 3,967,518,957,420
2 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/29 212,940 212,041 212,041 0 17,896 49,749,493 7,217 31,038,345 18,711,148 3,967,529,726,979
3 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/28 212,963 212,063 212,063 0 20,565 49,731,597 26,549 31,031,128 18,700,469 3,965,669,443,209
4 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/27 214,129 213,221 213,221 0 13,959 49,711,032 219,371 31,004,579 18,706,453 3,988,610,761,270
5 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/26 213,569 212,665 212,665 0 4,149 49,697,073 54,292 30,785,208 18,911,865 4,021,887,811,617
6 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/25 212,312 211,425 211,425 0 8,310 49,692,924 4,506 30,730,916 18,962,008 4,009,039,878,110
7 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/24 212,498 211,612 211,612 0 0 49,684,614 0 30,726,410 18,958,204 4,011,792,065,122
8 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/23 210,546 209,678 209,678 0 0 49,684,614 0 30,726,410 18,958,204 3,975,119,211,825
9 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/22 210,547 209,679 209,679 0 16,576 49,684,614 18,119 30,726,410 18,958,204 3,975,128,943,620
10 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/21 210,546 209,678 209,678 0 35,195 49,668,038 9,130 30,708,291 18,959,747 3,975,447,715,980
11 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/20 208,007 207,150 207,150 0 51,712 49,632,843 11,233 30,699,161 18,933,682 3,922,110,458,214
12 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/19 207,952 207,082 207,082 0 13,554 49,581,131 17,837 30,687,928 18,893,203 3,912,435,417,211
13 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/18 209,199 208,317 208,317 0 10,701 49,567,577 1,673 30,670,091 18,897,486 3,936,659,531,659
14 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/17 208,590 207,709 207,709 0 0 49,556,876 0 30,668,418 18,888,458 3,923,305,548,747
15 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/16 207,321 206,448 206,448 0 0 49,556,876 0 30,668,418 18,888,458 3,899,487,411,480
16 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/15 207,321 206,448 206,448 0 0 49,556,876 0 30,668,418 18,888,458 3,899,483,567,171
17 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/14 207,273 206,400 206,400 0 0 49,556,876 0 30,668,418 18,888,458 3,898,586,591,074
18 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/13 207,273 206,400 206,400 0 16,373 49,556,876 5,611 30,668,418 18,888,458 3,898,583,002,182
19 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/12 207,273 206,399 206,399 0 13,928 49,540,503 25,346 30,662,807 18,877,696 3,896,343,734,833
20 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/02/11 206,664 205,794 205,794 0 21,143 49,526,575 44,120 30,637,461 18,889,114 3,887,275,027,686