صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/09/05 188,702 187,924 187,924 0 0 47,928,557 0 27,126,439 20,802,118 3,909,212,031,737
2 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/09/04 188,703 187,924 187,924 0 5,323 47,928,557 5,710 27,126,439 20,802,118 3,909,215,849,350
3 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/09/03 188,703 187,924 187,924 0 29,989 47,923,234 8,733 27,120,729 20,802,505 3,909,288,381,565
4 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/09/02 189,634 188,853 188,853 0 154 47,893,245 22,930 27,111,996 20,781,249 3,924,600,947,411
5 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/09/01 190,006 189,226 189,226 0 10,266 47,893,091 14,032 27,089,066 20,804,025 3,936,652,489,888
6 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/30 188,885 188,123 188,123 0 5,332 47,882,825 48,203 27,075,034 20,807,791 3,914,419,944,762
7 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/29 189,059 188,299 188,299 0 0 47,877,493 0 27,026,831 20,850,662 3,926,165,908,946
8 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/28 191,301 190,524 190,524 0 0 47,877,493 0 27,026,831 20,850,662 3,972,553,289,175
9 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/27 191,300 190,524 190,524 0 4,170 47,877,493 3,195 27,026,831 20,850,662 3,972,542,706,454
10 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/26 191,300 190,523 190,523 0 2,542 47,873,323 20,693 27,023,636 20,849,687 3,972,343,283,809
11 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/25 190,861 190,087 190,087 0 8,827 47,870,781 6,112 27,002,943 20,867,838 3,966,705,981,727
12 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/24 192,069 191,284 191,284 0 12,650 47,861,954 50,679 26,996,831 20,865,123 3,991,171,393,092
13 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/23 194,465 193,665 193,665 0 56,459 47,849,304 14,303 26,946,152 20,903,152 4,048,219,101,763
14 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/22 193,597 192,807 192,807 0 0 47,792,845 0 26,931,849 20,860,996 4,022,143,369,064
15 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/21 193,900 193,110 193,110 0 0 47,792,845 0 26,931,849 20,860,996 4,028,457,786,140
16 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/20 193,900 193,109 193,109 0 246,788 47,792,845 5,024 26,931,849 20,860,996 4,028,450,530,981
17 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/19 193,899 193,099 193,099 0 4,796 47,546,057 2,890 26,926,825 20,619,232 3,981,561,609,511
18 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/18 193,181 192,387 192,387 0 14,606 47,541,261 3,961 26,923,935 20,617,326 3,966,502,469,724
19 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/17 191,468 190,686 190,686 0 35,662 47,526,655 481 26,919,974 20,606,681 3,929,399,325,963
20 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/08/16 191,279 190,500 190,500 0 3,948 47,490,993 10,642 26,919,493 20,571,500 3,918,880,457,417