صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/15 215,325 214,381 214,381 0 11,080 52,231,681 2,390 36,240,055 15,991,626 3,428,307,470,350
2 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/14 215,442 214,494 214,494 0 5,003 52,220,601 44,639 36,237,665 15,982,936 3,428,250,215,422
3 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/13 215,428 214,481 214,481 0 1,734 52,215,598 3,759 36,193,026 16,022,572 3,436,533,656,130
4 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/12 215,672 214,727 214,727 0 0 52,213,864 0 36,189,267 16,024,597 3,440,907,997,672
5 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/11 214,938 213,996 213,996 0 0 52,213,864 0 36,189,267 16,024,597 3,429,193,684,699
6 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/10 214,942 214,000 214,000 0 7,030 52,213,864 3,180 36,189,267 16,024,597 3,429,270,640,318
7 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/09 214,947 214,005 214,005 0 8,535 52,206,834 15,419 36,186,087 16,020,747 3,428,517,077,856
8 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/08 214,733 213,794 213,794 0 6,629 52,198,299 12,448 36,170,668 16,027,631 3,426,613,132,641
9 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/07 213,932 212,999 212,999 0 5,949 52,191,670 24,616 36,158,220 16,033,450 3,415,104,064,408
10 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/06 213,445 212,515 212,515 0 23,262 52,185,721 4,275 36,133,604 16,052,117 3,411,322,032,708
11 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/05 213,388 212,459 212,459 0 0 52,162,459 0 36,129,329 16,033,130 3,406,382,695,314
12 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/04 213,745 212,807 212,807 0 0 52,162,459 0 36,129,329 16,033,130 3,411,966,729,535
13 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/03 213,750 212,812 212,812 0 2,918 52,162,459 31,638 36,129,329 16,033,130 3,412,043,690,822
14 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/02 213,753 212,817 212,817 0 1,642 52,159,541 8,792 36,097,691 16,061,850 3,418,228,027,411
15 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/09/01 213,697 212,762 212,762 0 5,547 52,157,899 11,135 36,088,899 16,069,000 3,418,865,265,479
16 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/08/30 213,890 212,972 212,972 0 3,733 52,152,352 38,180 36,077,764 16,074,588 3,423,433,379,019
17 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/08/29 213,507 212,586 212,586 0 3,866 52,148,619 6,231 36,039,584 16,109,035 3,424,558,557,031
18 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/08/28 212,685 211,753 211,753 0 0 52,144,753 0 36,033,353 16,111,400 3,411,631,233,107
19 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/08/27 213,794 212,856 212,856 0 0 52,144,753 0 36,033,353 16,111,400 3,429,412,811,607
20 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1401/08/26 213,799 212,860 212,860 0 4,012 52,144,753 7,874 36,033,353 16,111,400 3,429,480,475,173