صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/14 32,696 32,549 32,549 0 194,135 171,307,048 75,494 48,146,776 123,160,272 4,008,788,763,885
2 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/13 32,612 32,465 32,465 0 39,812 171,112,913 108,615 48,071,282 123,041,631 3,994,594,210,065
3 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/12 32,212 32,068 32,068 0 18,798 171,073,101 29,465 47,962,667 123,110,434 3,947,895,759,133
4 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/11 32,002 31,861 31,861 0 0 171,054,303 0 47,933,202 123,121,101 3,922,728,615,043
5 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/10 31,646 31,508 31,508 0 0 171,054,303 0 47,933,202 123,121,101 3,879,358,529,653
6 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/09 31,644 31,507 31,507 0 7,801 171,054,303 27,093 47,933,202 123,121,101 3,879,120,412,115
7 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/08 31,642 31,505 31,505 0 26,690 171,046,502 66,178 47,906,109 123,140,393 3,879,489,800,325
8 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/07 31,325 31,190 31,190 0 50,835 171,019,812 88,569 47,839,931 123,179,881 3,841,919,309,180
9 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/06 31,289 31,155 31,155 0 58,615 170,968,977 236,276 47,751,362 123,217,615 3,838,789,508,038
10 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/05 31,291 31,157 31,157 0 49,194 170,910,362 42,212 47,515,086 123,395,276 3,844,569,924,011
11 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/04 31,275 31,140 31,140 0 0 170,861,168 0 47,472,874 123,388,294 3,842,366,792,160
12 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/03 31,316 31,182 31,182 0 0 170,861,168 0 47,472,874 123,388,294 3,847,473,748,822
13 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/02 31,314 31,180 31,180 0 27,809 170,861,168 34,092 47,472,874 123,388,294 3,847,234,950,210
14 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/09/01 31,312 31,178 31,178 0 63,503 170,833,359 173,455 47,438,782 123,394,577 3,847,189,219,517
15 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/08/30 31,266 31,132 31,132 0 197,483 170,769,856 77,392 47,265,327 123,504,529 3,844,962,831,635
16 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/08/29 31,233 31,098 31,098 0 54,045 170,572,373 78,440 47,187,935 123,384,438 3,837,052,942,008
17 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/08/28 31,340 31,205 31,205 0 22,938 170,518,328 360,141 47,109,495 123,408,833 3,850,949,729,109
18 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/08/27 31,367 31,231 31,231 0 0 170,495,390 0 46,749,354 123,746,036 3,864,764,981,082
19 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/08/26 31,458 31,322 31,322 0 0 170,495,390 0 46,749,354 123,746,036 3,875,922,145,694
20 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 1402/08/25 31,456 31,320 31,320 0 20,414 170,495,390 81,042 46,749,354 123,746,036 3,875,683,927,023