صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/14 155,574 154,904 154,904 0 3,210 42,607,021 23,395 23,370,835 19,236,186 2,979,756,858,478
2 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/13 155,564 154,895 154,895 0 2,669 42,603,811 257,765 23,347,440 19,256,371 2,982,707,152,221
3 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/12 156,547 155,874 155,874 0 71,960 42,601,142 5,333 23,089,675 19,511,467 3,041,322,724,597
4 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/11 157,943 157,257 157,257 0 0 42,529,182 0 23,084,342 19,444,840 3,057,841,194,604
5 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/10 159,074 158,379 158,379 0 0 42,529,182 0 23,084,342 19,444,840 3,079,656,443,470
6 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/09 159,063 158,368 158,368 0 0 42,529,182 7,093 23,084,342 19,444,840 3,079,445,108,652
7 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/08 159,052 158,357 158,357 0 15,496 42,529,182 10,751 23,077,249 19,451,933 3,080,357,798,053
8 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/07 158,675 157,984 157,984 0 2,035 42,513,686 19,368 23,066,498 19,447,188 3,072,350,909,350
9 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/06 156,999 156,322 156,322 0 1,338 42,511,651 30,012 23,047,130 19,464,521 3,042,739,704,615
10 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/05 156,785 156,118 156,118 0 201 42,510,313 31,185 23,017,118 19,493,195 3,043,231,811,067
11 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/04 157,721 157,049 157,049 0 0 42,510,112 0 22,985,933 19,524,179 3,066,260,311,494
12 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/03 158,305 157,639 157,639 0 0 42,510,112 0 22,985,933 19,524,179 3,077,770,228,769
13 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/02 158,294 157,628 157,628 0 93 42,510,112 11,360 22,985,933 19,524,179 3,077,555,368,087
14 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/02/01 158,283 157,617 157,617 0 93 42,510,019 3,350 22,974,573 19,535,446 3,079,116,710,033
15 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/01/31 158,968 158,303 158,303 0 0 42,509,926 160,030 22,971,223 19,538,703 3,093,045,002,923
16 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/01/30 158,899 158,255 158,255 0 218 42,509,926 48,434 22,811,193 19,698,733 3,117,427,906,598
17 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/01/29 158,666 158,019 158,019 0 506 42,509,708 605 22,762,759 19,746,949 3,120,383,654,660
18 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/01/28 159,367 158,710 158,710 0 0 42,509,202 0 22,762,154 19,747,048 3,134,060,240,179
19 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/01/27 160,140 159,478 159,478 0 0 42,509,202 0 22,762,154 19,747,048 3,149,214,187,079
20 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/01/26 160,128 159,465 159,465 0 0 42,509,202 2,775 22,762,154 19,747,048 3,148,971,280,596