صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/05/09 181,278 180,506 180,506 0 0 43,826,506 0 24,575,967 19,250,539 3,474,831,486,742
2 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/05/08 178,096 177,353 177,353 0 0 43,826,506 0 24,575,967 19,250,539 3,414,148,250,937
3 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/05/07 178,079 177,337 177,337 0 15,406 43,826,506 18,084 24,575,967 19,250,539 3,413,824,164,726
4 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/05/06 178,062 177,319 177,319 0 25,412 43,811,100 5,474 24,557,883 19,253,217 3,413,963,852,074
5 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/05/05 177,406 176,635 176,635 0 29,031 43,785,688 333 24,552,409 19,233,279 3,397,279,237,066
6 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/05/04 177,648 176,883 176,883 0 4,264 43,756,657 0 24,552,076 19,204,581 3,396,959,121,893
7 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/05/03 176,723 175,975 175,975 0 9,246 43,752,393 30 24,552,076 19,200,317 3,378,767,887,830
8 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/05/02 176,710 175,961 175,961 0 0 43,743,147 0 24,552,046 19,191,101 3,376,894,752,349
9 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/05/01 176,670 175,921 175,921 0 0 43,743,147 0 24,552,046 19,191,101 3,376,110,056,138
10 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/31 176,645 175,896 175,896 0 0 43,743,147 0 24,552,046 19,191,101 3,375,630,990,279
11 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/30 176,694 175,942 175,942 0 27,197 43,743,147 3,208 24,552,046 19,191,101 3,376,520,272,278
12 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/29 176,681 175,929 175,929 0 11,089 43,715,950 14,130 24,548,838 19,167,112 3,372,041,412,137
13 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/28 176,670 175,916 175,916 0 27,588 43,704,861 4,482 24,534,708 19,170,153 3,372,345,689,261
14 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/27 175,627 174,876 174,876 0 7,669 43,677,273 100 24,530,226 19,147,047 3,348,367,790,455
15 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/26 176,039 175,285 175,285 0 0 43,669,604 0 24,530,126 19,139,478 3,354,862,203,414
16 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/25 175,588 174,847 174,847 0 0 43,669,604 0 24,530,126 19,139,478 3,346,485,205,697
17 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/24 175,576 174,835 174,835 0 9,961 43,669,604 7,459 24,530,126 19,139,478 3,346,253,918,555
18 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/23 175,564 174,823 174,823 0 63,563 43,659,643 27,350 24,522,667 19,136,976 3,345,578,133,484
19 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/22 175,518 174,778 174,778 0 5,446 43,596,080 31,175 24,495,317 19,100,763 3,338,384,830,497
20 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1400/04/21 175,607 174,866 174,866 0 44,966 43,590,634 20,020 24,464,142 19,126,492 3,344,574,575,993