صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/14 154,156 153,630 0 4,772 42,301,745 109,748 21,883,963 20,417,782 3,136,791,194,942
2 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/13 154,141 153,617 0 780 42,296,973 16,545 21,774,215 20,522,758 3,152,654,148,854
3 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/12 154,699 154,174 0 323 42,296,193 60,753 21,757,670 20,538,523 3,166,515,643,865
4 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/11 154,444 153,934 0 40,894 42,295,870 33,433 21,696,917 20,598,953 3,170,875,877,836
5 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/10 154,609 154,098 0 4,638 42,254,976 32,888 21,663,484 20,591,492 3,173,109,368,846
6 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/09 155,076 154,566 0 0 42,250,338 0 21,630,596 20,619,742 3,187,105,057,715
7 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/08 155,738 155,229 0 0 42,250,338 0 21,630,596 20,619,742 3,200,776,453,613
8 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/07 155,732 155,223 0 4,824,549 42,250,338 135,495 21,630,596 20,619,742 3,200,661,102,433
9 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/06 155,722 155,063 0 5,577 37,425,789 68,414 21,495,101 15,930,688 2,470,267,672,155
10 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/05 155,826 155,172 0 2,051 37,420,212 135,974 21,426,687 15,993,525 2,481,740,174,458
11 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/04 155,945 155,294 0 13,718 37,418,161 105,204 21,290,713 16,127,448 2,504,498,700,390
12 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/03 156,656 156,004 0 6,397 37,404,443 20,452 21,185,509 16,218,934 2,530,225,153,884
13 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/02 157,628 156,967 0 0 37,398,046 0 21,165,057 16,232,989 2,548,046,795,058
14 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/12/01 158,499 157,829 0 0 37,398,046 0 21,165,057 16,232,989 2,562,029,178,419
15 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/11/30 158,473 157,803 0 3,056 37,398,046 48,153 21,165,057 16,232,989 2,561,615,396,287
16 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/11/29 158,459 157,791 0 56,099 37,394,990 46,683 21,116,904 16,278,086 2,568,529,522,635
17 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/11/28 159,077 158,404 0 48,727 37,338,891 24,657 21,070,221 16,268,670 2,577,014,387,528
18 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/11/27 160,102 159,421 0 31,687 37,290,164 62,716 21,045,564 16,244,600 2,589,726,922,868
19 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/11/26 160,713 160,029 0 10,435 37,258,477 6,622 20,982,848 16,275,629 2,604,565,065,893
20 صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1399/11/25 160,860 160,175 0 0 37,248,042 0 20,976,226 16,271,816 2,606,345,801,341