صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر ارزش داراییهای صندوق سرمایه گذاری ممتاز از مرز ۲۰۰ میلیارد ریال گذشت
منبع -
مقدمه صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز که در تاریخ 27/11/1388 شروع به فعالیت نموده است در حال حاضر با سرمایه گذاری 841 سرمایه گذار شامل 823 سرمایه گذار حقیقی و 18 سرمایه گذار حقوقی در حال فعالیت است. کل خالص ارزش داراییهای این صندوق تا تاریخ 30/1/1389 به مبلغ 201,554,234,908 ریال و در قالب 171,217 وا...
متن خبر

صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز که در تاریخ 27/11/1388 شروع به فعالیت نموده است در حال حاضر با سرمایه گذاری 841 سرمایه گذار شامل 823 سرمایه گذار حقیقی و 18 سرمایه گذار حقوقی در حال فعالیت است.
کل خالص ارزش داراییهای این صندوق تا تاریخ 30/1/1389 به مبلغ 201,554,234,908 ریال و در قالب 171,217 واحد سرمایه گذاری می باشد.
نرخ صدور و ابطال این صندوق تا تاریخ 30/1/1389 به ترتیب 1,192,257 و 1,177,186 ریال اعلام شده است.

پیوست