صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز
منبع -
مقدمه براساس صورتجلسه مجمع برگزار شده در تاریخ 16 شهریور ماه 1390 در بند 1 جدول شماره 2-3 امیدنامه فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت حد نصاب تا 15 درصد از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد مشروح این تصمیم در متن امیدنامه در تارنمای صندوق ارائه شده است.
متن خبر

براساس صورتجلسه مجمع برگزار شده در تاریخ 16 شهریور ماه 1390 در بند 1 جدول شماره 2-3 امیدنامه فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت حد نصاب تا 15 درصد از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد مشروح این تصمیم در متن امیدنامه در تارنمای صندوق ارائه شده است.

پیوست
مشاهده پیوست