صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1401/12/20 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
2 اسامی حاضرین در مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1401/12/20 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
3 دعوت به مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1401/12/20 ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
4 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.17 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
5 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.17 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
6 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.17 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
7 تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
8 تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
9 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
10 دعوت به مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
سایز صفحه