صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
12 تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
13 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
14 دعوت به مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
15 تصمیمات مجمع سالانه صندوق -تصویب صورت های مالی- 1401.03.22 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
16 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1401.03.22 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
17 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
18 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
19 دعوت به مجمع سالانه صندوق -تصویب صورت های مالی- 1401.03.22 ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
20 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
سایز صفحه