صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 تصمیمات مجمع -سالانه صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
22 تصمیمات مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
23 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1398/03/28 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
24 دعوت به مجمع -سالانه-تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال و افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
25 تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
26 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
27 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
28 تصمیمات مجمع -اعمال سهام جایزه برای واحدهای صندوق مورخ 1397.04.03 ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
29 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: تغییر ساختار به مختلط 97.02.25 ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
30 دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق ممتاز مورخ 97.04.03 ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
سایز صفحه