صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
22 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 98.12.04 ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
23 دعوت به مجمع -تجزیه واحد ها- تغییر هزینه ارکان- انتقال واحد ممتاز-ثبت کدال-کاهش ارزش اسمی و خرید در بازار پایه فرابورس در صندوق ممتاز مورخ 98.12.04 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
24 تصمیمات مجمع - افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
25 تصمیمات مجمع -سالانه صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
26 تصمیمات مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
27 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1398/03/28 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
28 دعوت به مجمع -سالانه-تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال و افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
29 تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
30 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
سایز صفحه