صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 دعوت به مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1401/12/20 ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
32 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.17 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
33 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.17 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
34 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.17 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
35 تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
36 تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
37 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
38 دعوت به مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
39 تصمیمات مجمع سالانه صندوق -تصویب صورت های مالی- 1401.03.22 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
40 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1401.03.22 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
سایز صفحه