صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
42 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 98.12.04 ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
43 دعوت به مجمع -تجزیه واحد ها- تغییر هزینه ارکان- انتقال واحد ممتاز-ثبت کدال-کاهش ارزش اسمی و خرید در بازار پایه فرابورس در صندوق ممتاز مورخ 98.12.04 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
44 تصمیمات مجمع - افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
45 تصمیمات مجمع -سالانه صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
46 تصمیمات مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
47 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1398/03/28 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
48 دعوت به مجمع -سالانه-تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال و افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
49 تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
50 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
سایز صفحه