صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 تصمیمات مجمع - افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
62 تصمیمات مجمع -سالانه صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
63 تصمیمات مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
64 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1398/03/28 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
65 دعوت به مجمع -سالانه-تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال و افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
66 تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
67 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
68 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
69 تصمیمات مجمع -اعمال سهام جایزه برای واحدهای صندوق مورخ 1397.04.03 ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
70 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: تغییر ساختار به مختلط 97.02.25 ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
سایز صفحه