صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1398/03/28 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
72 دعوت به مجمع -سالانه-تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال و افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
73 تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
74 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
75 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
76 تصمیمات مجمع -اعمال سهام جایزه برای واحدهای صندوق مورخ 1397.04.03 ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
77 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: تغییر ساختار به مختلط 97.02.25 ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
78 دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق ممتاز مورخ 97.04.03 ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
79 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز- سالانه-تغییر حسابرس- بند جدید اساسنامه رعایت قوانین 97.02.025 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
80 برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید 97.02.25 ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
سایز صفحه