صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۶۱ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۶۲ ۴۱.۹۳ % ۶۳,۵۰۶ ۰.۳۷ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۴۲۶۲ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۵۶ ۹۷.۸۶ % ۶۵۰ ۰.۳۷ % ۱,۷۷۳ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %