صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱,۳۹۰,۷۲۵ ۴۷.۷۲ % ۱,۰۵۳,۰۵۰ ۳۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۴۲۲ ۱.۳۹ % ۶۲,۱۰۱ ۲.۱۳ % ۳۶۸,۱۹۹ ۱۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۱,۴۳۶,۸۰۹ ۴۸.۴۴ % ۱,۰۵۳,۲۴۱ ۳۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۸۰ ۰.۶۶ % ۸۰,۲۷۱ ۲.۷۱ % ۳۷۶,۰۵۴ ۱۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۱,۴۳۶,۸۰۹ ۴۸.۴۵ % ۱,۰۵۲,۹۴۶ ۳۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۸۰ ۰.۶۶ % ۸۰,۲۵۹ ۲.۷۱ % ۳۷۶,۰۵۴ ۱۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱,۴۴۴,۴۳۲ ۴۸.۷ % ۱,۰۵۲,۶۵۲ ۳۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۱۹ ۰.۶۴ % ۷۳,۶۸۰ ۲.۴۸ % ۳۷۶,۰۵۴ ۱۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱,۴۸۰,۸۹۹ ۴۹.۵ % ۱,۰۵۱,۱۵۹ ۳۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۶۶ ۰.۳۷ % ۶۸,۲۴۸ ۲.۲۸ % ۳۷۹,۸۵۶ ۱۲.۷ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱,۵۰۵,۳۸۵ ۴۹.۱۵ % ۱,۰۸۰,۶۳۲ ۳۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۹۵ ۲.۰۹ % ۳۱,۷۶۴ ۱.۰۴ % ۳۸۰,۸۳۶ ۱۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱,۴۹۸,۹۹۷ ۴۸.۹۴ % ۱,۰۸۰,۱۷۳ ۳۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۵,۹۹۴ ۲.۱۵ % ۳۱,۶۶۸ ۱.۰۳ % ۳۸۶,۲۴۳ ۱۲.۶۱ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱,۴۶۶,۳۰۰ ۴۸.۰۱ % ۱,۰۸۰,۰۵۵ ۳۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۸۸,۹۳۵ ۲.۹۱ % ۳۱,۶۶۳ ۱.۰۴ % ۳۸۶,۹۲۸ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱,۴۴۶,۰۶۹ ۴۷.۷۵ % ۱,۰۷۹,۴۲۰ ۳۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۹,۱۷۴ ۲.۹۴ % ۳۱,۶۴۹ ۱.۰۵ % ۳۸۲,۳۰۵ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱,۴۴۶,۰۶۹ ۴۷.۷۶ % ۱,۰۷۹,۱۳۴ ۳۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۸۹,۱۷۴ ۲.۹۴ % ۳۱,۶۴۴ ۱.۰۴ % ۳۸۲,۳۰۵ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ %