صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۶۹۷,۶۳۱ ۱۶.۳۱ % ۱,۷۹۰,۱۹۳ ۴۱.۸۶ % ۱,۵۵۱,۲۲۰ ۳۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۶۱۸ ۴.۴۱ % ۴۹,۱۴۸ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۶۷۶,۷۲۹ ۱۵.۷۷ % ۱,۷۸۹,۷۷۵ ۴۱.۷۱ % ۱,۵۴۷,۹۷۷ ۳۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۰۴,۴۶۴ ۴.۷۷ % ۷۱,۷۷۲ ۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۶۸۱,۹۸۱ ۱۶.۱۵ % ۱,۷۵۳,۵۳۱ ۴۱.۵۳ % ۱,۵۴۹,۷۵۶ ۳۶.۷ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۰۵۷ ۵.۰۵ % ۲۴,۱۶۵ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۷۰۵,۵۷۱ ۱۶.۲۹ % ۱,۸۳۸,۹۵۳ ۴۲.۴۵ % ۱,۵۴۶,۹۸۰ ۳۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۴۷ ۵.۴۱ % ۵,۸۳۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۷۰۵,۵۷۱ ۱۶.۲۹ % ۱,۸۳۸,۹۵۳ ۴۲.۴۵ % ۱,۵۴۶,۹۸۰ ۳۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۴۷ ۵.۴۱ % ۵,۸۴۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۷۰۵,۵۷۱ ۱۶.۲۹ % ۱,۸۳۸,۹۵۳ ۴۲.۴۵ % ۱,۵۴۶,۹۸۰ ۳۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۳۶ ۵.۴۱ % ۵,۸۵۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۷۲۵,۸۵۷ ۱۶.۴ % ۱,۸۰۶,۱۷۱ ۴۰.۸ % ۱,۵۴۲,۷۱۶ ۳۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۱۷۰ ۷.۸۲ % ۵,۸۵۷ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۷۴۷,۳۳۸ ۱۶.۸۲ % ۱,۷۹۲,۷۲۴ ۴۰.۳۶ % ۱,۵۴۱,۶۷۵ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵۴,۲۹۱ ۷.۹۸ % ۵,۸۶۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۷۹۳,۱۰۶ ۱۷.۳۵ % ۱,۸۸۴,۵۴۷ ۴۱.۲۴ % ۱,۷۲۷,۴۷۱ ۳۷.۸ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۱۰۲ ۳.۴۸ % ۵,۸۶۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۸۳۶,۵۷۲ ۱۷.۸۱ % ۱,۹۵۰,۷۹۱ ۴۱.۵۳ % ۱,۷۲۵,۵۱۱ ۳۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۵۰۹ ۳.۸ % ۵,۸۷۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %