صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۷۰۷,۷۹۰ ۱۶.۱۳ % ۱,۸۵۲,۴۰۹ ۴۲.۲۱ % ۱,۷۵۳,۸۱۸ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۵,۹۶۲ ۱.۲۸ % ۱۸,۳۷۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۷۰۷,۷۹۰ ۱۶.۱۳ % ۱,۸۵۲,۴۰۹ ۴۲.۲۱ % ۱,۷۵۳,۸۱۸ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۵,۷۷۷ ۱.۲۷ % ۱۸,۳۷۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۷۲۳,۷۷۱ ۱۶.۴۷ % ۱,۸۵۵,۰۸۱ ۴۲.۲ % ۱,۷۵۳,۰۷۹ ۳۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۴۸,۶۳۴ ۱.۱۱ % ۱۴,۸۹۴ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۷۲۰,۱۴۸ ۱۶.۴۶ % ۱,۸۱۰,۱۳۷ ۴۱.۳۹ % ۱,۷۵۲,۳۰۶ ۴۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۲,۱۴۹ ۱.۸۸ % ۹,۴۴۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۷۰۷,۶۸۳ ۱۶.۳۸ % ۱,۸۰۰,۰۸۳ ۴۱.۶۸ % ۱,۷۱۱,۶۷۴ ۳۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۸۷,۹۲۹ ۲.۰۴ % ۱۱,۷۸۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۷۰۱,۲۰۸ ۱۶.۲۷ % ۱,۸۰۶,۹۸۱ ۴۱.۹۴ % ۱,۷۰۸,۹۸۳ ۳۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۸۳,۷۲۴ ۱.۹۴ % ۸,۰۲۸ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۷۰۸,۴۵۴ ۱۵.۸۳ % ۱,۸۱۸,۶۶۰ ۴۰.۶۲ % ۱,۷۰۴,۵۲۰ ۳۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۷۹۰ ۵.۲۹ % ۸,۰۳۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۷۰۸,۴۵۴ ۱۵.۸۳ % ۱,۸۱۸,۶۶۰ ۴۰.۶۲ % ۱,۷۰۴,۵۲۰ ۳۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۷۹۰ ۵.۲۹ % ۸,۰۳۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۷۰۸,۴۵۴ ۱۵.۸۳ % ۱,۸۱۸,۶۶۰ ۴۰.۶۲ % ۱,۷۰۴,۵۲۰ ۳۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۷۹۰ ۵.۲۹ % ۸,۰۴۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۶۹۷,۶۳۱ ۱۶.۳۱ % ۱,۷۹۰,۱۹۳ ۴۱.۸۴ % ۱,۵۵۱,۲۲۰ ۳۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۸۲۸ ۴.۴۴ % ۴۹,۱۴۴ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %