صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۵۹۶,۱۳۵ ۱۴.۳ % ۱,۸۷۲,۳۴۴ ۴۴.۹۳ % ۱,۵۸۳,۵۱۴ ۳۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۶۲۳ ۱.۳۱ % ۶۰,۹۲۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۵۹۰,۴۰۷ ۱۴.۲۸ % ۱,۸۴۸,۱۸۷ ۴۴.۷۲ % ۱,۵۸۲,۸۰۲ ۳۸.۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۶۵ ۱.۲۳ % ۶۰,۸۹۳ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۵۸۵,۳۲۶ ۱۴.۲۶ % ۱,۸۳۲,۲۳۹ ۴۴.۶۲ % ۱,۵۸۱,۸۶۵ ۳۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۴,۲۹۱ ۱.۳۲ % ۵۲,۳۰۱ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۵۷۶,۵۹۰ ۱۴.۱۴ % ۱,۸۱۹,۹۱۰ ۴۴.۶۲ % ۱,۵۷۸,۷۲۰ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۱ ۱.۳۹ % ۴۶,۷۵۵ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۵۷۷,۸۵۱ ۱۴.۱۸ % ۱,۸۲۲,۷۸۲ ۴۴.۷۵ % ۱,۵۷۶,۳۰۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۹۰ ۱.۳۵ % ۴۱,۷۹۸ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۵۷۷,۸۵۱ ۱۴.۱۸ % ۱,۸۲۲,۷۸۲ ۴۴.۷۵ % ۱,۵۷۶,۳۰۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۹۰ ۱.۳۵ % ۴۱,۷۸۱ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۵۷۷,۸۵۱ ۱۴.۱۸ % ۱,۸۲۲,۷۸۲ ۴۴.۷۵ % ۱,۵۷۶,۳۰۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۹۰ ۱.۳۵ % ۴۱,۷۶۳ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۵۷۲,۲۲۱ ۱۴.۰۱ % ۱,۸۳۳,۳۵۴ ۴۴.۹ % ۱,۵۷۳,۰۳۰ ۳۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۱۱ ۱.۲۸ % ۵۲,۸۶۳ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۵۷۸,۶۵۸ ۱۴.۱۱ % ۱,۸۵۶,۲۶۸ ۴۵.۲۶ % ۱,۵۷۱,۹۸۹ ۳۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۲,۶۲۳ ۱.۲۸ % ۴۱,۵۶۹ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۵۷۹,۱۲۹ ۱۴.۱۳ % ۱,۸۴۹,۵۸۰ ۴۵.۱۴ % ۱,۵۷۱,۲۳۲ ۳۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۲۷ ۰.۸۸ % ۶۲,۱۵۵ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %