صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۴۶۸,۴۸۰ ۵۹.۲۳ % ۱,۵۸۳,۵۱۴ ۳۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۶۲۳ ۱.۳۱ % ۶۰,۹۲۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۲,۴۳۸,۵۹۵ ۵۹ % ۱,۵۸۲,۸۰۲ ۳۸.۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۶۵ ۱.۲۳ % ۶۰,۸۹۳ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۴۱۷,۵۶۵ ۵۸.۸۸ % ۱,۵۸۱,۸۶۵ ۳۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۴,۲۹۱ ۱.۳۲ % ۵۲,۳۰۱ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۳۹۶,۵۰۰ ۵۸.۷۶ % ۱,۵۷۸,۷۲۰ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۱ ۱.۳۹ % ۴۶,۷۵۵ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۴۰۰,۶۳۴ ۵۸.۹۳ % ۱,۵۷۶,۳۰۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۹۰ ۱.۳۵ % ۴۱,۷۹۸ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۴۰۰,۶۳۴ ۵۸.۹۳ % ۱,۵۷۶,۳۰۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۹۰ ۱.۳۵ % ۴۱,۷۸۱ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۴۰۰,۶۳۴ ۵۸.۹۳ % ۱,۵۷۶,۳۰۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۹۰ ۱.۳۵ % ۴۱,۷۶۳ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۴۰۵,۵۷۶ ۵۸.۹۱ % ۱,۵۷۳,۰۳۰ ۳۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۱۱ ۱.۲۸ % ۵۲,۸۶۳ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۴۳۴,۹۲۷ ۵۹.۳۷ % ۱,۵۷۱,۹۸۹ ۳۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۲,۶۲۳ ۱.۲۸ % ۴۱,۵۶۹ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۴۲۸,۷۱۰ ۵۹.۲۷ % ۱,۵۷۱,۲۳۲ ۳۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۲۷ ۰.۸۸ % ۶۲,۱۵۵ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %