صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۵۴۳,۳۴۶ ۱۳.۷۹ % ۱,۷۹۳,۸۰۳ ۴۵.۵۴ % ۱,۴۹۱,۷۴۱ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۷۴ ۰.۵۸ % ۸۷,۸۳۵ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۵۴۳,۳۴۶ ۱۳.۷۹ % ۱,۷۹۳,۸۰۳ ۴۵.۵۴ % ۱,۴۹۱,۷۴۱ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۵۹ ۰.۵۸ % ۸۷,۷۸۸ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۵۴۳,۳۴۶ ۱۳.۷۹ % ۱,۷۹۳,۸۰۳ ۴۵.۵۵ % ۱,۴۹۱,۷۴۱ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۵۱ ۰.۵۶ % ۸۷,۷۴۲ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۵۶۲,۳۲۱ ۱۳.۸۹ % ۱,۸۵۵,۱۶۷ ۴۵.۸۳ % ۱,۴۸۹,۶۰۵ ۳۶.۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۷ ۰.۳۷ % ۱۲۶,۳۰۸ ۳.۱۲ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۵۷۴,۰۷۵ ۱۳.۹۷ % ۱,۸۷۲,۷۱۲ ۴۵.۵۸ % ۱,۵۵۹,۶۶۶ ۳۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۰۱ ۰.۵۲ % ۸۱,۱۹۵ ۱.۹۸ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۵۷۸,۵۲۹ ۱۳.۹۴ % ۱,۸۶۳,۲۹۹ ۴۴.۸۸ % ۱,۵۵۸,۶۶۲ ۳۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۷۸ ۱.۰۶ % ۱۰۶,۸۴۷ ۲.۵۷ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۵۸۴,۵۷۹ ۱۴.۰۴ % ۱,۸۶۱,۶۸۸ ۴۴.۷۳ % ۱,۵۸۶,۵۱۸ ۳۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۶۵ ۱.۰۸ % ۸۴,۶۹۷ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۵۸۴,۰۱۲ ۱۴.۰۱ % ۱,۸۷۵,۴۵۳ ۴۴.۹۹ % ۱,۵۸۴,۳۵۹ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۴۵ ۱.۳ % ۷۰,۵۹۰ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۵۸۴,۰۱۲ ۱۴.۰۱ % ۱,۸۷۵,۴۵۳ ۴۴.۹۹ % ۱,۵۸۴,۳۵۹ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۴۵ ۱.۳ % ۷۰,۵۵۴ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۵۹۴,۶۱۳ ۱۴.۲۶ % ۱,۸۷۵,۴۵۳ ۴۴.۹۸ % ۱,۵۸۴,۳۵۹ ۳۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۴۴ ۱.۳ % ۶۰,۹۵۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %