صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۳۳۷,۱۴۹ ۵۹.۳۳ % ۱,۴۹۱,۷۴۱ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۷۴ ۰.۵۸ % ۸۷,۸۳۵ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۳۳۷,۱۴۹ ۵۹.۳۳ % ۱,۴۹۱,۷۴۱ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۵۹ ۰.۵۸ % ۸۷,۷۸۸ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۳۳۷,۱۴۹ ۵۹.۳۴ % ۱,۴۹۱,۷۴۱ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۵۱ ۰.۵۶ % ۸۷,۷۴۲ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۴۱۷,۴۸۸ ۵۹.۷۲ % ۱,۴۸۹,۶۰۵ ۳۶.۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۷ ۰.۳۷ % ۱۲۶,۳۰۸ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۴۴۶,۷۸۷ ۵۹.۵۵ % ۱,۵۵۹,۶۶۶ ۳۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۰۱ ۰.۵۲ % ۸۱,۱۹۵ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۴۴۱,۸۲۸ ۵۸.۸۲ % ۱,۵۵۸,۶۶۲ ۳۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۷۸ ۱.۰۶ % ۱۰۶,۸۴۷ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۴۴۶,۲۶۷ ۵۸.۷۷ % ۱,۵۸۶,۵۱۸ ۳۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۶۵ ۱.۰۸ % ۸۴,۶۹۷ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۴۵۹,۴۶۵ ۵۹ % ۱,۵۸۴,۳۵۹ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۴۵ ۱.۳ % ۷۰,۵۹۰ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۴۵۹,۴۶۵ ۵۹ % ۱,۵۸۴,۳۵۹ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۴۵ ۱.۳ % ۷۰,۵۵۴ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۴۷۰,۰۶۷ ۵۹.۲۴ % ۱,۵۸۴,۳۵۹ ۳۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۴۴ ۱.۳ % ۶۰,۹۵۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %