صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۲۴۹,۶۴۲ ۶۰.۶ % ۱,۲۹۴,۰۷۸ ۳۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۷۸ ۲.۰۱ % ۹۴,۱۰۶ ۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۲,۲۳۵,۸۷۸ ۶۰.۴۳ % ۱,۲۹۳,۷۸۵ ۳۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۵۵ ۲.۰۶ % ۹۴,۰۵۵ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۲۵۹,۵۶۶ ۵۹.۴۶ % ۱,۴۲۴,۸۳۶ ۳۷.۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۷۰ ۰.۵۷ % ۹۴,۰۰۴ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۲۵۴,۶۶۶ ۵۹.۸ % ۱,۳۶۵,۵۰۷ ۳۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۰۶۶ ۱.۴۹ % ۹۳,۹۵۲ ۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۲۴۲,۴۵۰ ۵۹.۶۷ % ۱,۳۶۴,۸۹۱ ۳۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۰,۶۹۸ ۱.۳۵ % ۱۰۰,۳۴۳ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۲۶۶,۹۶۰ ۶۰ % ۱,۳۵۹,۶۸۷ ۳۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۶,۷۴۴ ۱.۲۴ % ۱۰۵,۰۷۹ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۲۶۶,۹۶۰ ۶۰ % ۱,۳۵۹,۶۸۷ ۳۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۶,۷۴۴ ۱.۲۴ % ۱۰۵,۰۲۱ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۲۶۶,۹۶۰ ۶۰ % ۱,۳۵۹,۶۸۷ ۳۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۶,۷۴۳ ۱.۲۴ % ۱۰۴,۹۶۳ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۲۷۴,۳۸۱ ۶۰.۰۴ % ۱,۳۶۰,۵۲۴ ۳۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۳۸ ۱.۱۹ % ۱۰۷,۶۷۷ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۲۹۷,۴۳۷ ۶۰.۲۸ % ۱,۳۶۱,۴۴۵ ۳۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۲,۸۶۶ ۱.۱۲ % ۱۰۹,۴۸۱ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %