صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۵۳۸,۰۸۳ ۱۴.۴۹ % ۱,۷۱۱,۵۵۹ ۴۶.۱۱ % ۱,۲۹۴,۰۷۸ ۳۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۷۸ ۲.۰۱ % ۹۴,۱۰۶ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۵۳۳,۲۳۸ ۱۴.۴۱ % ۱,۷۰۲,۶۴۰ ۴۶.۰۲ % ۱,۲۹۳,۷۸۵ ۳۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۵۵ ۲.۰۶ % ۹۴,۰۵۵ ۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۵۳۸,۰۵۶ ۱۴.۱۶ % ۱,۷۲۱,۵۰۹ ۴۵.۳ % ۱,۴۲۴,۸۳۶ ۳۷.۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۷۰ ۰.۵۷ % ۹۴,۰۰۴ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۵۳۳,۷۰۱ ۱۴.۱۶ % ۱,۷۲۰,۹۶۵ ۴۵.۶۴ % ۱,۳۶۵,۵۰۷ ۳۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۰۶۶ ۱.۴۹ % ۹۳,۹۵۲ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۵۳۰,۲۸۲ ۱۴.۱۱ % ۱,۷۱۲,۱۶۷ ۴۵.۵۶ % ۱,۳۶۴,۸۹۱ ۳۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۰,۶۹۸ ۱.۳۵ % ۱۰۰,۳۴۳ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۵۳۶,۱۴۲ ۱۴.۱۹ % ۱,۷۳۰,۸۱۷ ۴۵.۸۱ % ۱,۳۵۹,۶۸۷ ۳۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۶,۷۴۴ ۱.۲۴ % ۱۰۵,۰۷۹ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۵۳۶,۱۴۲ ۱۴.۱۹ % ۱,۷۳۰,۸۱۷ ۴۵.۸۱ % ۱,۳۵۹,۶۸۷ ۳۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۶,۷۴۴ ۱.۲۴ % ۱۰۵,۰۲۱ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۵۳۶,۱۴۲ ۱۴.۱۹ % ۱,۷۳۰,۸۱۷ ۴۵.۸۱ % ۱,۳۵۹,۶۸۷ ۳۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۶,۷۴۳ ۱.۲۴ % ۱۰۴,۹۶۳ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۵۳۷,۳۷۰ ۱۴.۱۹ % ۱,۷۳۷,۰۱۱ ۴۵.۸۵ % ۱,۳۶۰,۵۲۴ ۳۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۳۸ ۱.۱۹ % ۱۰۷,۶۷۷ ۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۵۴۵,۱۶۱ ۱۴.۳ % ۱,۷۵۲,۲۷۵ ۴۵.۹۸ % ۱,۳۶۱,۴۴۵ ۳۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۲,۸۶۶ ۱.۱۲ % ۱۰۹,۴۸۱ ۲.۸۷ % ۰ ۰ %