صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۴۱۳,۴۴۷ ۵۹.۱۸ % ۱,۵۶۹,۴۳۶ ۳۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۴۶ ۰.۸۱ % ۶۲,۱۴۰ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۴۵۱,۳۳۰ ۶۰ % ۱,۵۶۷,۲۸۶ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۷ ۰.۶۸ % ۳۹,۰۵۰ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۴۵۱,۳۳۰ ۶۰ % ۱,۵۶۷,۲۸۶ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۷ ۰.۶۸ % ۳۹,۰۳۵ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۲,۴۵۳,۶۳۷ ۶۰.۰۵ % ۱,۵۶۷,۲۸۶ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۷ ۰.۶۸ % ۳۷,۰۳۲ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۴۳۴,۳۰۳ ۵۹.۹۳ % ۱,۵۶۵,۴۰۶ ۳۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۴۶ ۰.۷۲ % ۳۳,۲۷۰ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۴۳۳,۲۳۲ ۵۹.۹ % ۱,۵۶۳,۹۸۳ ۳۸.۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۷ ۰.۴ % ۴۸,۵۷۳ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۴۳۵,۸۲۴ ۵۹.۸۶ % ۱,۵۶۳,۳۳۱ ۳۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۱۴ ۰.۴۹ % ۴۹,۷۴۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۴۸۴,۲۳۵ ۶۰.۷۸ % ۱,۵۵۸,۹۷۰ ۳۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۴۷۲ ۰.۲۳ % ۳۴,۵۴۰ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۴۷۰,۴۲۲ ۶۰.۵۳ % ۱,۵۷۵,۹۴۲ ۳۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۹,۳۴۵ ۰.۲۳ % ۲۵,۴۵۳ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۴۷۰,۴۲۲ ۶۰.۵۳ % ۱,۵۷۵,۹۴۲ ۳۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۹,۳۴۵ ۰.۲۳ % ۲۵,۴۴۷ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %