صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۵۷۳,۰۴۶ ۱۴.۰۵ % ۱,۸۴۰,۴۰۱ ۴۵.۱۳ % ۱,۵۶۹,۴۳۶ ۳۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۴۶ ۰.۸۱ % ۶۲,۱۴۰ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۵۷۹,۰۸۱ ۱۴.۱۷ % ۱,۸۷۲,۲۴۹ ۴۵.۸۳ % ۱,۵۶۷,۲۸۶ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۷ ۰.۶۸ % ۳۹,۰۵۰ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۵۷۹,۰۸۱ ۱۴.۱۷ % ۱,۸۷۲,۲۴۹ ۴۵.۸۳ % ۱,۵۶۷,۲۸۶ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۷ ۰.۶۸ % ۳۹,۰۳۵ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۵۸۱,۳۸۸ ۱۴.۲۳ % ۱,۸۷۲,۲۴۹ ۴۵.۸۲ % ۱,۵۶۷,۲۸۶ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۷ ۰.۶۸ % ۳۷,۰۳۲ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۵۷۵,۷۸۰ ۱۴.۱۷ % ۱,۸۵۸,۵۲۲ ۴۵.۷۶ % ۱,۵۶۵,۴۰۶ ۳۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۴۶ ۰.۷۲ % ۳۳,۲۷۰ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۵۷۳,۵۹۸ ۱۴.۱۲ % ۱,۸۵۹,۶۳۴ ۴۵.۷۸ % ۱,۵۶۳,۹۸۳ ۳۸.۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۷ ۰.۴ % ۴۸,۵۷۳ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۵۷۸,۰۳۳ ۱۴.۲۱ % ۱,۸۵۷,۷۹۰ ۴۵.۶۵ % ۱,۵۶۳,۳۳۱ ۳۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۱۴ ۰.۴۹ % ۴۹,۷۴۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۵۹۴,۷۲۳ ۱۴.۵۵ % ۱,۸۸۹,۵۱۱ ۴۶.۲۳ % ۱,۵۵۸,۹۷۰ ۳۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۴۷۲ ۰.۲۳ % ۳۴,۵۴۰ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۵۸۸,۴۸۲ ۱۴.۴۲ % ۱,۸۸۱,۹۳۹ ۴۶.۱۱ % ۱,۵۷۵,۹۴۲ ۳۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۹,۳۴۵ ۰.۲۳ % ۲۵,۴۵۳ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۵۸۸,۴۸۲ ۱۴.۴۲ % ۱,۸۸۱,۹۳۹ ۴۶.۱۱ % ۱,۵۷۵,۹۴۲ ۳۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۹,۳۴۵ ۰.۲۳ % ۲۵,۴۴۷ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %