صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۵۸۶,۸۲۴ ۱۴.۹۲ % ۱,۷۹۲,۰۳۵ ۴۵.۵۵ % ۱,۴۰۳,۷۳۸ ۳۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۸۳,۷۲۳ ۲.۱۳ % ۶۷,۴۸۳ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۵۹۱,۶۸۵ ۱۵.۰۶ % ۱,۸۲۴,۸۰۷ ۴۶.۴۴ % ۱,۳۳۳,۲۳۷ ۳۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۶,۷۹۳ ۱.۷ % ۱۱۲,۹۰۳ ۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۵۹۱,۷۶۳ ۱۵.۱ % ۱,۸۴۱,۶۹۷ ۴۶.۹۸ % ۱,۳۳۱,۸۷۳ ۳۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۴,۹۳۰ ۱.۶۶ % ۸۹,۹۰۸ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۵۹۴,۳۵۲ ۱۵.۰۷ % ۱,۸۳۶,۹۱۰ ۴۶.۵۷ % ۱,۳۲۷,۲۰۴ ۳۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۹۵,۹۸۵ ۲.۴۳ % ۸۹,۸۶۰ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۵۹۹,۵۱۵ ۱۵.۲۴ % ۱,۸۵۳,۰۹۴ ۴۷.۱ % ۱,۲۹۵,۶۶۶ ۳۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۲۵ ۲.۴۴ % ۸۹,۸۱۲ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۵۹۹,۵۱۵ ۱۵.۲۴ % ۱,۸۵۳,۰۹۴ ۴۷.۱ % ۱,۲۹۵,۶۱۷ ۳۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۲۵ ۲.۴۴ % ۸۹,۷۶۴ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۵۹۹,۵۱۵ ۱۵.۲۴ % ۱,۸۵۳,۰۹۴ ۴۷.۱۱ % ۱,۲۹۵,۵۶۸ ۳۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۲۳ ۲.۴۴ % ۸۹,۷۱۶ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۵۹۹,۵۱۵ ۱۵.۲۴ % ۱,۸۵۳,۰۹۴ ۴۷.۱۲ % ۱,۲۹۵,۵۱۹ ۳۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۹۵,۴۹۸ ۲.۴۳ % ۸۹,۶۶۸ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۵۹۷,۳۷۷ ۱۵.۲۸ % ۱,۸۳۹,۹۹۹ ۴۷.۰۵ % ۱,۲۹۳,۸۶۱ ۳۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۸۸۴ ۲.۳ % ۸۹,۶۲۰ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۵۹۲,۹۲۹ ۱۴.۹۱ % ۱,۸۲۴,۶۵۲ ۴۵.۸۹ % ۱,۲۹۳,۴۷۴ ۳۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۳۸ ۴.۴ % ۸۹,۸۰۰ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %