صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۳۷۸,۸۵۹ ۶۰.۴۷ % ۱,۴۰۳,۷۳۸ ۳۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۸۳,۷۲۳ ۲.۱۳ % ۶۷,۴۸۳ ۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۴۱۶,۴۹۲ ۶۱.۵ % ۱,۳۳۳,۲۳۷ ۳۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۶,۷۹۳ ۱.۷ % ۱۱۲,۹۰۳ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۴۳۳,۴۶۰ ۶۲.۰۸ % ۱,۳۳۱,۸۷۳ ۳۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۴,۹۳۰ ۱.۶۶ % ۸۹,۹۰۸ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۴۳۱,۲۶۳ ۶۱.۶۴ % ۱,۳۲۷,۲۰۴ ۳۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۹۵,۹۸۵ ۲.۴۳ % ۸۹,۸۶۰ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۴۵۲,۶۰۹ ۶۲.۳۴ % ۱,۲۹۵,۶۶۶ ۳۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۲۵ ۲.۴۴ % ۸۹,۸۱۲ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۴۵۲,۶۰۹ ۶۲.۳۴ % ۱,۲۹۵,۶۱۷ ۳۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۲۵ ۲.۴۴ % ۸۹,۷۶۴ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۴۵۲,۶۰۹ ۶۲.۳۵ % ۱,۲۹۵,۵۶۸ ۳۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۲۳ ۲.۴۴ % ۸۹,۷۱۶ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۴۵۲,۶۰۹ ۶۲.۳۶ % ۱,۲۹۵,۵۱۹ ۳۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۹۵,۴۹۸ ۲.۴۳ % ۸۹,۶۶۸ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۴۳۷,۳۷۷ ۶۲.۳۳ % ۱,۲۹۳,۸۶۱ ۳۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۸۸۴ ۲.۳ % ۸۹,۶۲۰ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۲,۴۱۷,۵۸۲ ۶۰.۸ % ۱,۲۹۳,۴۷۴ ۳۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۳۸ ۴.۴ % ۸۹,۸۰۰ ۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %