صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۶۱ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ۲۵,۹۸۰ ۱۸.۷۳ % ۱,۳۲۷ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۱ ۰.۹ % ۲۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۹۶۲ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ ۱۳,۵۷۹ ۱۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۷ ۱.۰۵ % ۲۱۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۹۶۳ ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۰,۰۷۶ ۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۹ ۰.۴۳ % ۲۱۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۹۶۴ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰ ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۷ % ۴۲۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۹۶۵ ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۷ % ۴۲۹ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۹۶۶ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۶۲ ۴۱.۹۳ % ۴۲۹ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۹۶۷ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱,۷۷۳ ۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۵۶ ۹۷.۸۶ % ۴۱۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %