صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۰۱ ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۶۸,۳۷۳ ۸۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۱ ۲.۱۲ % ۵۷۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۰۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶۸,۳۷۳ ۸۵.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۱ ۲.۱۲ % ۵۷۷ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۰۳ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶۸,۳۷۳ ۸۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۱ ۲.۱۲ % ۵۷۷ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۰۴ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۱۶۵,۶۶۳ ۸۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۰ ۳.۸۶ % ۲۲۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۰۵ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۶۲,۴۸۱ ۸۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۴۷ ۲.۶۹ % ۲۲۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۰۶ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۵۷,۶۳۲ ۸۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۵۷۶ ۴.۴۵ % ۲۲۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۰۷ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵۱,۰۶۹ ۷۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۵۵ ۵.۶۴ % ۲۲۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۰۸ ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۴۵ ۸۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۷۳ ۴.۷ % ۲۲۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۰۹ ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۴۵ ۸۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۷۳ ۴.۷ % ۲۲۰ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۱۰ ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۴۵ ۸۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۷۳ ۴.۷ % ۲۱۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %