صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۱۱ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴۷,۳۵۷ ۸۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۰ ۴.۳۶ % ۲۱۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۱۲ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۳۹,۷۸۴ ۷۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۶۴ ۳.۷۴ % ۲۱۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۱۳ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۷۹ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۴ ۳.۲۸ % ۲۱۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۱۴ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۳۸,۱۶۳ ۷۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۹۸۵ ۵.۰۷ % ۲۱۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۱۵ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۳ ۱.۹۴ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۱۶ ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۳ ۱.۹۴ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۱۷ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۳ ۱.۶۶ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۱۸ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۲۵,۷۴۶ ۷۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۱ ۱.۵۶ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۱۹ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۷۲ ۷۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰ ۳.۱۱ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۰ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۹,۲۴۰ ۷۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۵۷ ۳.۸۱ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %