صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۵۱ ۱۳۸۸/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۵۵,۰۸۶ ۳۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۲ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۵۵,۰۸۶ ۳۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۵۲,۹۲۸ ۳۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۱ ۱.۲۵ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۴۵,۰۳۶ ۳۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۴ ۰.۲۹ % ۲۰۷ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۵ ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۴۰,۴۹۸ ۳۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۰ ۱.۶۱ % ۲۰۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۶ ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۳۲,۳۳۴ ۲۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۹ ۰.۹۸ % ۲۰۸ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۷ ۱۳۸۸/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۹ ۲۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۸ ۱۳۸۸/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۹ ۲۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۹ ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۹ ۲۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۶۰ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۳۱,۱۶۰ ۲۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۳ ۰.۳۳ % ۲۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %