صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۵۱ ۱۳۸۸/۱۲/۱۳ ۴۲,۶۴۵ ۳۰.۹۱ % ۱۲,۴۴۰ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۹۵۲ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ ۴۲,۶۴۵ ۳۰.۹۲ % ۱۲,۴۴۰ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۹۵۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ ۴۲,۷۹۸ ۳۰.۰۷ % ۱۰,۱۲۹ ۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۱ ۱.۲۵ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۹۵۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ۴۰,۱۷۳ ۳۰.۰۹ % ۴,۸۶۳ ۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۴ ۰.۲۹ % ۲۰۷ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۹۵۵ ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ ۳۵,۶۳۳ ۲۷.۲۳ % ۴,۸۶۵ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۰ ۱.۶۱ % ۲۰۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۹۵۶ ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ ۲۹,۹۳۹ ۲۳.۸۳ % ۲,۳۹۴ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۹ ۰.۹۸ % ۲۰۸ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۹۵۷ ۱۳۸۸/۱۲/۰۷ ۳۰,۴۲۰ ۲۱.۹۸ % ۲,۴۶۹ ۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۹۵۸ ۱۳۸۸/۱۲/۰۶ ۳۰,۴۲۰ ۲۱.۹۸ % ۲,۴۶۹ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۹۵۹ ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ ۳۰,۴۲۰ ۲۱.۹۹ % ۲,۴۶۹ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۹۶۰ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ ۲۸,۸۳۶ ۲۰.۷۹ % ۲,۳۲۴ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۳ ۰.۳۳ % ۲۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %