صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۳۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ ۵۲,۰۳۶ ۳۴.۷ % ۴۸,۳۴۱ ۳۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۹۳۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۵۲,۰۳۶ ۳۴.۷ % ۴۸,۳۴۱ ۳۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۹۳۳ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۵۲,۰۳۶ ۳۴.۷۱ % ۴۸,۳۴۱ ۳۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۹۳۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۵۲,۰۳۶ ۳۴.۷۱ % ۴۸,۳۴۱ ۳۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۹۳۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۵۲,۰۳۶ ۳۴.۷۲ % ۴۸,۳۴۱ ۳۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۲۰۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۹۳۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۵۲,۰۳۶ ۳۴.۷۲ % ۴۸,۳۴۱ ۳۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۲۰۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۹۳۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۵۲,۰۳۶ ۳۴.۷۳ % ۴۸,۳۴۱ ۳۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۲۰۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۹۳۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۵۲,۰۳۶ ۳۴.۷۳ % ۴۸,۳۴۱ ۳۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۱۹۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۹۳۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ ۵۱,۷۰۴ ۳۴.۶۷ % ۴۸,۳۸۳ ۳۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۰ ۰.۵۶ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۹۴۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۵۲,۲۰۰ ۳۴.۰۹ % ۴۸,۱۹۶ ۳۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۸ ۲.۰۸ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %