صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۳۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۳ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۲۰۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۲۰۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۲۰۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۱۹۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۸۷ ۶۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۰ ۰.۵۶ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۹۷ ۶۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۸ ۲.۰۸ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %