صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۸۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۴۵,۶۸۷ ۶۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۲۱ ۳.۱ % ۲,۳۰۰ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۸۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۴۵,۶۸۷ ۶۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۹۹ ۳.۰۹ % ۲,۲۹۹ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۸۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۴۷,۶۴۵ ۶۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۸ ۵.۶۷ % ۶۳۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۸۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۴۷,۲۷۹ ۶۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۵۰ ۵.۸۸ % ۶۳۵ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۸۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۴۵,۲۹۲ ۶۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۸ ۹.۸۴ % ۶۳۳ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۸۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۶,۳۷۸ ۶۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۲ ۱۱.۳۹ % ۶۳۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۸۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۵۵ ۶۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۴۷ ۱۱.۹۵ % ۶۲۶ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۸۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۵۵ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۴۷ ۱۱.۹۵ % ۶۲۲ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۸۹ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۵۵ ۶۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۴۷ ۱۱.۹۶ % ۶۱۸ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۹۰ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۲۲,۷۸۳ ۵۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۳۴۷ ۲۳.۱۷ % ۶۱۵ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %