صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۶۱ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۰۶ ۷۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶ ۰ % ۹۳۹ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۶۲ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۱۷۱,۳۶۳ ۷۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۱۲۶ ۲.۹۸ % ۹۴۰ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۶۳ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۱۵۵,۴۳۶ ۶۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۵۵ ۴.۵۴ % ۹۳۹ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۶۴ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۱۵۶,۵۴۰ ۶۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۹۶ ۵.۰۸ % ۹۳۸ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۶۵ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۱۴۹,۸۸۶ ۶۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۷۰ ۵.۲۴ % ۹۳۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۶۶ ۱۳۸۹/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۱۴۸,۳۹۰ ۶۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۲۶ ۶.۹۱ % ۹۳۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۶۷ ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۱۴۸,۳۹۰ ۶۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۲۶ ۶.۹۱ % ۹۳۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۶۸ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۴۸,۳۹۰ ۶۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۲۶ ۶.۹۱ % ۹۳۰ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۶۹ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۴۷,۶۷۲ ۶۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۳۸ ۶.۱۹ % ۹۲۹ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۷۰ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۴۶,۷۷۴ ۶۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۱۴ ۸.۱۶ % ۶۴۷ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %