صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۳۱ ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱۹۴,۶۷۴ ۸۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳ ۰.۵۱ % ۱,۴۹۹ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۳۲ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱۹۴,۶۷۴ ۸۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳ ۰.۵۱ % ۱,۵۰۰ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۳۳ ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱۹۴,۶۷۴ ۸۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳ ۰.۵۱ % ۱,۵۰۰ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۳۴ ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱۸۹,۳۸۷ ۸۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۸ ۰.۲۲ % ۱,۵۰۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۳۵ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱۸۸,۰۲۰ ۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۷ ۰.۷۶ % ۱,۵۰۱ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۳۶ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱۸۷,۴۵۵ ۸۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۵ ۰.۴ % ۱,۵۸۲ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۳۷ ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱۸۸,۶۵۱ ۸۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۹ ۰.۱۴ % ۱,۵۰۱ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۳۸ ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۱۸۸,۶۵۱ ۸۶.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۹ ۰.۱۴ % ۱,۵۰۲ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۳۹ ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۱۸۸,۶۵۱ ۸۶.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۹ ۰.۱۴ % ۱,۵۰۲ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۴۰ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۱۸۸,۶۵۱ ۸۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۹ ۰.۱۴ % ۱,۵۰۲ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %