صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۵۱ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷۱,۹۳۹ ۷۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۱ ۰.۱ % ۲,۸۴۷ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۵۲ ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۷۸ ۷۷.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۱۲ % ۷,۲۹۵ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۵۳ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۷۸ ۷۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۱۲ % ۷,۲۹۶ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۵۴ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۷۸ ۷۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۱۲ % ۷,۲۹۶ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۵۵ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱۶۹,۷۰۹ ۷۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۱۶ % ۹,۵۲۰ ۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۵۶ ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷۳,۶۴۰ ۷۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۱ ۱.۰۱ % ۹۳۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۵۷ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۱۸۰,۲۴۸ ۷۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۷ ۰.۳۷ % ۹۳۸ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۵۸ ۱۳۸۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۰۶ ۷۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶ ۰ % ۹۳۸ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۵۹ ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۰۶ ۷۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶ ۰ % ۹۳۸ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۶۰ ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۰۶ ۷۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶ ۰ % ۹۳۹ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %