صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۹۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۹,۹۲۵ ۵۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۵۵۸ ۲۲.۴۲ % ۹۶۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۹۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۹,۵۷۹ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۰۹ ۱۲.۸۷ % ۲۰,۸۶۱ ۱۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۹۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۲۰,۲۸۶ ۵۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۹۳ ۱۴.۳۸ % ۲۱,۱۶۶ ۱۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۹۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۷۰ ۵۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۸۰ ۱۱.۸۴ % ۲۳,۹۹۶ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۹۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۷۰ ۵۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۸۰ ۱۱.۸۴ % ۲۳,۹۹۰ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۹۶ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۷۰ ۵۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۸۰ ۱۱.۸۵ % ۲۳,۹۸۵ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۹۷ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۴۱,۹۰۸ ۶۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۲۷ ۷.۵ % ۱۳,۳۸۰ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۹۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۴۲,۲۵۴ ۷۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۵ ۱.۷ % ۲۳,۳۳۱ ۱۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۹۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۴۶,۴۹۴ ۷۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۷ ۱.۹۲ % ۱۵,۶۳۲ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۰۰ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵۶,۸۷۱ ۸۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۷۰ ۲.۵۲ % ۵,۲۳۴ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %