صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۷۱ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۴۶,۵۳۴ ۶۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۳ ۲.۳۵ % ۵,۳۹۷ ۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۷۲ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۴۸,۹۰۰ ۷۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۵۱ ۳.۵۷ % ۸۷۹ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۷۳ ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۴۴,۷۱۱ ۶۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۴ ۴.۵۴ % ۴,۶۹۴ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۷۴ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱۴۴,۷۱۱ ۶۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۴ ۴.۵۴ % ۴,۶۹۳ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۷۵ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۴۴,۷۱۱ ۶۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۴ ۴.۵۴ % ۴,۶۹۲ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۷۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۷۱ ۷۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۶۰ ۴.۸۵ % ۷۲۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۷۷ ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۴۹,۸۰۱ ۷۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۴ ۲.۷ % ۷۲۱ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۷۸ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۴۹,۸۰۱ ۷۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۴ ۲.۷ % ۷۲۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۷۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۴۷,۰۷۴ ۶۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۱ ۲.۹۱ % ۲,۲۰۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۸۰ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴۵,۶۸۷ ۶۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۲۱ ۳.۱ % ۲,۳۰۰ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %