صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ ۹۶,۱۰۵ ۴۵.۳۷ % ۵۰,۴۲۹ ۲۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۳ ۲.۳۵ % ۵,۳۹۷ ۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۸۷۲ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۹۶,۴۷۴ ۴۵.۶۶ % ۵۲,۴۲۵ ۲۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۵۱ ۳.۵۷ % ۸۷۹ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۴۸۷۳ ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ ۹۷,۷۵۷ ۴۶.۱۹ % ۴۶,۹۵۳ ۲۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۴ ۴.۵۴ % ۴,۶۹۴ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۸۷۴ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ ۹۷,۷۵۷ ۴۶.۱۹ % ۴۶,۹۵۳ ۲۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۴ ۴.۵۴ % ۴,۶۹۳ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۸۷۵ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ ۹۷,۷۵۷ ۴۶.۲ % ۴۶,۹۵۳ ۲۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۴ ۴.۵۴ % ۴,۶۹۲ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۸۷۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۹۸,۱۱۰ ۴۵.۴۹ % ۵۵,۱۶۱ ۲۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۶۰ ۴.۸۵ % ۷۲۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۸۷۷ ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ ۹۷,۶۹۷ ۴۶.۴۱ % ۵۲,۱۰۴ ۲۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۴ ۲.۷ % ۷۲۱ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۸۷۸ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ ۹۷,۶۹۷ ۴۶.۴۱ % ۵۲,۱۰۴ ۲۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۴ ۲.۷ % ۷۲۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۸۷۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ ۹۷,۱۶۷ ۴۶.۱۳ % ۴۹,۹۰۷ ۲۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۱ ۲.۹۱ % ۲,۲۰۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۸۸۰ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ ۹۶,۵۸۱ ۴۵.۹ % ۴۹,۱۰۵ ۲۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۲۱ ۳.۱ % ۲,۳۰۰ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %