صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۴۱ ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۱۸۵,۲۱۵ ۸۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸ ۰.۱۹ % ۹۱۱ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۴۲ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۹۴ ۸۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸ ۰.۰۸ % ۹۳۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۴۳ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۱۸۴,۷۸۹ ۸۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸ ۰.۰۳ % ۹۳۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۴۴ ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۱۸۲,۵۰۲ ۸۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵ ۰.۰۳ % ۹۳۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۴۵ ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۱۸۳,۸۸۸ ۸۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۸ ۱.۱۹ % ۹۳۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۴۶ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱۸۳,۸۸۸ ۸۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۸ ۱.۱۹ % ۹۳۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۴۷ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱۸۳,۸۸۸ ۸۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۲ ۰.۲۹ % ۹۳۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۴۸ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸۰,۹۴۵ ۸۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۱ ۰.۴۵ % ۹۳۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۴۹ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱۷۹,۱۲۸ ۸۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۸ ۰.۷۶ % ۹۳۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۵۰ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱۷۷,۹۳۸ ۷۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۰ ۱.۸۲ % ۹۳۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %