صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۲,۳۶۴,۶۰۹ ۵۹.۹ % ۱,۳۸۶,۶۴۲ ۳۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۹۷۴ ۳.۱۷ % ۷۱,۱۱۳ ۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۳۶۴,۶۰۹ ۵۸.۶۶ % ۱,۴۷۰,۲۱۱ ۳۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۹۶۹ ۳.۱ % ۷۱,۰۷۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۳۶۴,۶۰۹ ۵۹.۹۱ % ۱,۴۷۰,۱۶۱ ۳۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۱,۱۱۲ ۱.۰۴ % ۷۱,۰۴۳ ۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۳۷۴,۳۳۷ ۶۰.۰۳ % ۱,۴۷۱,۶۴۲ ۳۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۱۴ ۰.۹۲ % ۷۲,۵۴۸ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۳۸۵,۹۸۳ ۵۹.۶۶ % ۱,۴۷۰,۷۱۹ ۳۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۶۹,۹۲۵ ۱.۷۵ % ۷۲,۵۱۲ ۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۳۸۲,۱۵۰ ۵۹.۸۲ % ۱,۴۴۰,۷۹۴ ۳۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۶,۵۳۵ ۲.۱۷ % ۷۲,۴۷۶ ۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۳۷۵,۸۲۴ ۶۰.۲۶ % ۱,۴۰۸,۸۹۵ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۸ ۲.۱۷ % ۷۲,۴۴۰ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۳۷۵,۸۲۴ ۶۰.۲۶ % ۱,۴۰۸,۸۴۶ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۸ ۲.۱۷ % ۷۲,۴۰۵ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۳۷۵,۸۲۴ ۶۰.۲۶ % ۱,۴۰۸,۷۹۶ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۷ ۲.۱۷ % ۷۲,۳۶۹ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۳۷۵,۸۲۴ ۶۰.۲۶ % ۱,۴۰۸,۷۴۷ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۷ ۲.۱۷ % ۷۲,۳۳۴ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %