صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۵۹۱,۳۱۱ ۱۴.۹۸ % ۱,۷۷۳,۲۹۷ ۴۴.۹۲ % ۱,۳۸۶,۶۴۲ ۳۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۹۷۴ ۳.۱۷ % ۷۱,۱۱۳ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۵۹۱,۳۱۱ ۱۴.۶۷ % ۱,۷۷۳,۲۹۷ ۴۳.۹۹ % ۱,۴۷۰,۲۱۱ ۳۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۹۶۹ ۳.۱ % ۷۱,۰۷۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۵۹۱,۳۱۱ ۱۴.۹۸ % ۱,۷۷۳,۲۹۷ ۴۴.۹۳ % ۱,۴۷۰,۱۶۱ ۳۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۱,۱۱۲ ۱.۰۴ % ۷۱,۰۴۳ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۵۹۴,۹۴۷ ۱۵.۰۴ % ۱,۷۷۹,۳۹۰ ۴۴.۹۹ % ۱,۴۷۱,۶۴۲ ۳۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۱۴ ۰.۹۲ % ۷۲,۵۴۸ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۵۹۷,۶۶۴ ۱۴.۹۴ % ۱,۷۸۸,۳۱۹ ۴۴.۷۲ % ۱,۴۷۰,۷۱۹ ۳۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۶۹,۹۲۵ ۱.۷۵ % ۷۲,۵۱۲ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۵۹۲,۹۶۳ ۱۴.۸۹ % ۱,۷۸۹,۱۸۶ ۴۴.۹۳ % ۱,۴۴۰,۷۹۴ ۳۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۶,۵۳۵ ۲.۱۷ % ۷۲,۴۷۶ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۵۸۸,۳۰۳ ۱۴.۹۲ % ۱,۷۸۷,۵۲۱ ۴۵.۳۴ % ۱,۴۰۸,۸۹۵ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۸ ۲.۱۷ % ۷۲,۴۴۰ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۵۸۸,۳۰۳ ۱۴.۹۲ % ۱,۷۸۷,۵۲۱ ۴۵.۳۴ % ۱,۴۰۸,۸۴۶ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۸ ۲.۱۷ % ۷۲,۴۰۵ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۵۸۸,۳۰۳ ۱۴.۹۲ % ۱,۷۸۷,۵۲۱ ۴۵.۳۴ % ۱,۴۰۸,۷۹۶ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۷ ۲.۱۷ % ۷۲,۳۶۹ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۵۸۸,۳۰۳ ۱۴.۹۲ % ۱,۷۸۷,۵۲۱ ۴۵.۳۴ % ۱,۴۰۸,۷۴۷ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۷ ۲.۱۷ % ۷۲,۳۳۴ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %