صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۳۷۳,۲۳۰ ۵۹.۷۲ % ۱,۴۱۰,۸۷۸ ۳۵.۵ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۵۴ ۱.۲۴ % ۱۴۰,۴۳۳ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۲۸۲,۷۸۹ ۵۶.۹۸ % ۱,۴۰۹,۷۷۶ ۳۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۸۱۲ ۴.۳۴ % ۱۴۰,۲۴۴ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۲,۲۶۴,۰۹۴ ۵۸.۵۳ % ۱,۲۸۹,۴۰۵ ۳۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۳۲۹ ۴.۵۸ % ۱۳۷,۱۱۸ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۳۰۰,۳۱۲ ۵۸.۹۶ % ۱,۲۸۵,۹۶۱ ۳۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۵۵۳ ۴.۷۳ % ۱۳۰,۹۲۳ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۳۰۴,۴۲۳ ۵۹.۰۷ % ۱,۲۸۵,۹۶۱ ۳۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۵۶ ۴.۷۲ % ۱۲۶,۸۵۵ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۳۲۲,۴۲۴ ۵۹.۵۲ % ۱,۲۸۵,۹۶۱ ۳۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۵۵ ۴.۷۲ % ۱۰۹,۵۴۷ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۳۱۰,۰۴۵ ۵۹.۸۳ % ۱,۴۴۹,۷۶۳ ۳۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۹۹۹ ۰.۲۱ % ۹۳,۳۷۲ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۲۵۷,۵۳۰ ۵۹.۲۶ % ۱,۴۴۸,۷۱۱ ۳۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۵۱ ۰.۳۱ % ۹۱,۷۵۷ ۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۳۲۰,۳۰۵ ۵۹.۵ % ۱,۴۷۵,۸۱۷ ۳۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۱۰ ۰.۳۸ % ۸۸,۵۷۳ ۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۳۶۹,۶۵۲ ۵۹.۷۶ % ۱,۴۸۴,۶۳۰ ۳۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۰۴ ۰.۵۷ % ۸۸,۵۲۶ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %