صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۵۶۳,۸۵۶ ۱۴.۱۹ % ۱,۸۰۹,۳۷۳ ۴۵.۵۳ % ۱,۴۱۰,۸۷۸ ۳۵.۵ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۵۴ ۱.۲۴ % ۱۴۰,۴۳۳ ۳.۵۳ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۵۳۲,۲۶۳ ۱۳.۲۸ % ۱,۷۵۰,۵۲۶ ۴۳.۷ % ۱,۴۰۹,۷۷۶ ۳۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۸۱۲ ۴.۳۴ % ۱۴۰,۲۴۴ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۵۲۱,۳۸۳ ۱۳.۴۸ % ۱,۷۴۲,۷۱۱ ۴۵.۰۵ % ۱,۲۸۹,۴۰۵ ۳۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۳۲۹ ۴.۵۸ % ۱۳۷,۱۱۸ ۳.۵۴ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۵۲۳,۶۱۵ ۱۳.۴۲ % ۱,۷۷۶,۶۹۷ ۴۵.۵۴ % ۱,۲۸۵,۹۶۱ ۳۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۵۵۳ ۴.۷۳ % ۱۳۰,۹۲۳ ۳.۳۶ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۵۲۳,۶۱۵ ۱۳.۴۲ % ۱,۷۸۰,۸۰۸ ۴۵.۶۵ % ۱,۲۸۵,۹۶۱ ۳۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۵۶ ۴.۷۲ % ۱۲۶,۸۵۵ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۵۳۷,۹۷۱ ۱۳.۷۹ % ۱,۷۸۴,۴۵۳ ۴۵.۷۳ % ۱,۲۸۵,۹۶۱ ۳۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۵۵ ۴.۷۲ % ۱۰۹,۵۴۷ ۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۵۳۳,۰۲۰ ۱۳.۸ % ۱,۷۷۷,۰۲۴ ۴۶.۰۳ % ۱,۴۴۹,۷۶۳ ۳۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۹۹۹ ۰.۲۱ % ۹۳,۳۷۲ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۵۲۵,۲۵۱ ۱۳.۷۹ % ۱,۷۳۲,۲۷۸ ۴۵.۴۷ % ۱,۴۴۸,۷۱۱ ۳۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۵۱ ۰.۳۱ % ۹۱,۷۵۷ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۵۳۶,۹۶۸ ۱۳.۷۷ % ۱,۷۸۳,۳۳۷ ۴۵.۷۳ % ۱,۴۷۵,۸۱۷ ۳۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۱۰ ۰.۳۸ % ۸۸,۵۷۳ ۲.۲۷ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۵۵۰,۶۹۴ ۱۳.۸۹ % ۱,۸۱۸,۹۵۸ ۴۵.۸۷ % ۱,۴۸۴,۶۳۰ ۳۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۰۴ ۰.۵۷ % ۸۸,۵۲۶ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %