صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۴۴۸,۲۶۵ ۶۲.۷۵ % ۱,۱۹۰,۲۷۷ ۳۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۰۱۹ ۴.۴۳ % ۸۹,۷۵۲ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۴۴۴,۵۷۵ ۶۲.۷۱ % ۱,۱۸۹,۶۴۱ ۳۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۴۸۹ ۴.۴۸ % ۸۹,۷۰۴ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۴۴۴,۵۷۵ ۶۲.۷۱ % ۱,۱۸۹,۶۴۱ ۳۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۴۸۹ ۴.۴۸ % ۸۹,۶۵۷ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۴۴۴,۵۷۵ ۶۲.۷۱ % ۱,۱۸۹,۶۴۱ ۳۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۴۸۹ ۴.۴۸ % ۸۹,۶۰۹ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۴۲۸,۳۷۴ ۶۲.۶۳ % ۱,۱۸۷,۸۸۰ ۳۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۵۰۸ ۴.۲۹ % ۹۴,۴۰۷ ۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۴۱۵,۳۹۸ ۶۲.۴۵ % ۱,۱۸۷,۰۳۶ ۳۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۱۹۱ ۴.۴۳ % ۹۴,۳۵۷ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۳۸۲,۵۶۹ ۶۲.۱۸ % ۱,۲۹۵,۶۷۰ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۵۹,۱۴۸ ۱.۵۴ % ۹۴,۳۰۷ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۳۱۰,۵۴۳ ۶۱.۴۱ % ۱,۲۹۵,۵۶۰ ۳۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۱,۸۳۸ ۱.۶۴ % ۹۴,۲۵۷ ۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۲۴۹,۶۴۲ ۶۰.۵۹ % ۱,۲۹۴,۰۷۸ ۳۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۷۸ ۲.۰۱ % ۹۴,۲۰۶ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۲۴۹,۶۴۲ ۶۰.۶ % ۱,۲۹۴,۰۷۸ ۳۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۷۸ ۲.۰۱ % ۹۴,۱۵۶ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %