صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۵۹۵,۴۹۱ ۱۵.۲۶ % ۱,۸۵۲,۷۷۴ ۴۷.۴۹ % ۱,۱۹۰,۲۷۷ ۳۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۰۱۹ ۴.۴۳ % ۸۹,۷۵۲ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۵۹۳,۵۷۴ ۱۵.۲۳ % ۱,۸۵۱,۰۰۱ ۴۷.۴۸ % ۱,۱۸۹,۶۴۱ ۳۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۴۸۹ ۴.۴۸ % ۸۹,۷۰۴ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۵۹۳,۵۷۴ ۱۵.۲۳ % ۱,۸۵۱,۰۰۱ ۴۷.۴۸ % ۱,۱۸۹,۶۴۱ ۳۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۴۸۹ ۴.۴۸ % ۸۹,۶۵۷ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۵۹۳,۵۷۴ ۱۵.۲۳ % ۱,۸۵۱,۰۰۱ ۴۷.۴۸ % ۱,۱۸۹,۶۴۱ ۳۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۴۸۹ ۴.۴۸ % ۸۹,۶۰۹ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۵۸۸,۱۳۰ ۱۵.۱۷ % ۱,۸۴۰,۲۴۳ ۴۷.۴۶ % ۱,۱۸۷,۸۸۰ ۳۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۵۰۸ ۴.۲۹ % ۹۴,۴۰۷ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۵۸۶,۰۹۵ ۱۵.۱۵ % ۱,۸۲۹,۳۰۲ ۴۷.۳ % ۱,۱۸۷,۰۳۶ ۳۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۱۹۱ ۴.۴۳ % ۹۴,۳۵۷ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۵۷۶,۳۰۹ ۱۵.۰۴ % ۱,۸۰۶,۲۶۰ ۴۷.۱۴ % ۱,۲۹۵,۶۷۰ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۵۹,۱۴۸ ۱.۵۴ % ۹۴,۳۰۷ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۵۵۷,۳۹۷ ۱۴.۸۲ % ۱,۷۵۳,۱۴۵ ۴۶.۵۹ % ۱,۲۹۵,۵۶۰ ۳۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۱,۸۳۸ ۱.۶۴ % ۹۴,۲۵۷ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۵۳۸,۰۸۳ ۱۴.۴۹ % ۱,۷۱۱,۵۵۹ ۴۶.۱ % ۱,۲۹۴,۰۷۸ ۳۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۷۸ ۲.۰۱ % ۹۴,۲۰۶ ۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۵۳۸,۰۸۳ ۱۴.۴۹ % ۱,۷۱۱,۵۵۹ ۴۶.۱۱ % ۱,۲۹۴,۰۷۸ ۳۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۷۸ ۲.۰۱ % ۹۴,۱۵۶ ۲.۵۴ % ۰ ۰ %