صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۲۹۰,۶۱۴ ۵۹.۸۶ % ۱,۳۶۸,۲۰۰ ۳۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۹۸۷ ۱.۴۹ % ۱۱۰,۵۳۳ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۲۹۴,۸۲۴ ۵۹.۹۵ % ۱,۳۶۶,۳۷۰ ۳۵.۷ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۹۳ ۱.۲۸ % ۱۱۷,۶۱۰ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۳۵۷,۳۷۳ ۶۰.۵۹ % ۱,۳۶۶,۹۹۹ ۳۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۹۴ ۱.۲۵ % ۱۱۷,۵۴۴ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۳۵۷,۳۷۳ ۶۰.۵۹ % ۱,۳۶۶,۹۹۹ ۳۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۹۴ ۱.۲۵ % ۱۱۷,۴۷۸ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۳۵۷,۳۷۳ ۶۰.۵۹ % ۱,۳۶۶,۹۹۹ ۳۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۹۴ ۱.۲۵ % ۱۱۷,۴۱۳ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۲۱۸ ۶۰.۷۳ % ۱,۳۶۶,۳۵۶ ۳۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۰۳ ۱.۲۳ % ۱۱۷,۳۴۸ ۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۳۹۱,۰۰۲ ۶۰.۹۵ % ۱,۳۶۶,۰۴۸ ۳۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۲۵۸ ۱.۲۳ % ۱۱۷,۲۸۲ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۳۴۶,۸۲۵ ۶۰.۵ % ۱,۳۶۵,۴۰۱ ۳۵.۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۲۶۴ ۱.۰۴ % ۱۲۶,۶۵۴ ۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۳۴۸,۶۵۸ ۶۰.۴۱ % ۱,۳۷۳,۴۵۴ ۳۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۲۴ ۱.۰۲ % ۱۲۶,۲۴۰ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۳۲۲,۷۶۹ ۶۰.۱ % ۱,۳۷۷,۸۶۶ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۳۲ ۰.۹۹ % ۱۲۶,۱۷۰ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %