صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۵۴۴,۲۱۱ ۱۴.۲۲ % ۱,۷۴۶,۴۰۳ ۴۵.۶۴ % ۱,۳۶۸,۲۰۰ ۳۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۹۸۷ ۱.۴۹ % ۱۱۰,۵۳۳ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۵۴۴,۸۸۳ ۱۴.۲۴ % ۱,۷۴۹,۹۴۰ ۴۵.۷۱ % ۱,۳۶۶,۳۷۰ ۳۵.۷ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۹۳ ۱.۲۸ % ۱۱۷,۶۱۰ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۵۶۱,۰۹۱ ۱۴.۴۲ % ۱,۷۹۶,۲۸۱ ۴۶.۱۷ % ۱,۳۶۶,۹۹۹ ۳۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۹۴ ۱.۲۵ % ۱۱۷,۵۴۴ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۵۶۱,۰۹۱ ۱۴.۴۲ % ۱,۷۹۶,۲۸۱ ۴۶.۱۷ % ۱,۳۶۶,۹۹۹ ۳۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۹۴ ۱.۲۵ % ۱۱۷,۴۷۸ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۵۶۱,۰۹۱ ۱۴.۴۲ % ۱,۷۹۶,۲۸۱ ۴۶.۱۷ % ۱,۳۶۶,۹۹۹ ۳۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۹۴ ۱.۲۵ % ۱۱۷,۴۱۳ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۵۶۴,۲۳۸ ۱۴.۴۷ % ۱,۸۰۳,۹۷۹ ۴۶.۲۶ % ۱,۳۶۶,۳۵۶ ۳۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۰۳ ۱.۲۳ % ۱۱۷,۳۴۸ ۳.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۵۷۰,۳۲۹ ۱۴.۵۴ % ۱,۸۲۰,۶۷۲ ۴۶.۴۱ % ۱,۳۶۶,۰۴۸ ۳۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۲۵۸ ۱.۲۳ % ۱۱۷,۲۸۲ ۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۵۴۰,۳۰۷ ۱۳.۹۳ % ۱,۸۰۶,۵۱۸ ۴۶.۵۷ % ۱,۳۶۵,۴۰۱ ۳۵.۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۲۶۴ ۱.۰۴ % ۱۲۶,۶۵۴ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۵۴۱,۵۵۸ ۱۳.۹۳ % ۱,۸۰۷,۱۰۰ ۴۶.۴۸ % ۱,۳۷۳,۴۵۴ ۳۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۲۴ ۱.۰۲ % ۱۲۶,۲۴۰ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۵۲۷,۵۲۹ ۱۳.۶۵ % ۱,۷۹۵,۲۴۰ ۴۶.۴۵ % ۱,۳۷۷,۸۶۶ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۳۲ ۰.۹۹ % ۱۲۶,۱۷۰ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %