صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۵۲۷,۵۲۹ ۱۳.۶۵ % ۱,۷۹۵,۲۴۰ ۴۶.۴۵ % ۱,۳۷۷,۸۶۶ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۲۲ ۰.۹۹ % ۱۲۶,۱۰۰ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۵۲۷,۵۲۹ ۱۳.۶۵ % ۱,۷۹۵,۲۴۰ ۴۶.۴۵ % ۱,۳۷۷,۸۶۶ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۲۲ ۰.۹۹ % ۱۲۶,۰۳۰ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۵۲۷,۵۲۹ ۱۳.۶۵ % ۱,۷۹۵,۲۴۰ ۴۶.۴۵ % ۱,۳۷۷,۸۶۶ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۰۷ ۰.۹۹ % ۱۲۵,۹۶۱ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۵۲۲,۶۲۴ ۱۳.۶۳ % ۱,۷۷۳,۱۶۰ ۴۶.۲۳ % ۱,۳۷۷,۵۲۵ ۳۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۰۰ ۰.۹۴ % ۱۲۵,۸۹۰ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۵۲۲,۰۸۶ ۱۳.۷۸ % ۱,۷۳۶,۵۱۴ ۴۵.۸۳ % ۱,۳۷۶,۵۷۷ ۳۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۳۵ ۰.۴۲ % ۱۳۷,۹۱۱ ۳.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۵۳۲,۷۴۴ ۱۳.۸۹ % ۱,۷۶۶,۴۹۶ ۴۶.۰۶ % ۱,۳۷۴,۴۱۵ ۳۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۰۱ ۰.۴۹ % ۱۴۲,۹۵۴ ۳.۷۳ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۵۳۲,۸۳۰ ۱۳.۶۳ % ۱,۷۸۳,۶۸۸ ۴۵.۶۳ % ۱,۳۷۱,۷۹۰ ۳۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۸۰۶ ۱.۳۸ % ۱۶۷,۰۹۴ ۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۵۳۲,۸۳۰ ۱۳.۶۳ % ۱,۷۸۳,۶۸۸ ۴۵.۶۳ % ۱,۳۷۱,۷۹۰ ۳۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۸۰۶ ۱.۳۸ % ۱۶۷,۰۱۸ ۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۵۳۲,۸۳۰ ۱۳.۶۳ % ۱,۷۸۳,۶۸۸ ۴۵.۶۳ % ۱,۳۷۱,۷۹۰ ۳۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۸۰۶ ۱.۳۸ % ۱۶۶,۹۴۱ ۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۵۴۳,۴۸۴ ۱۳.۸۶ % ۱,۷۹۲,۹۷۵ ۴۵.۷۱ % ۱,۳۹۳,۳۲۰ ۳۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۲۰ ۱.۴۶ % ۱۳۴,۹۰۲ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %