صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۲۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۳۰ ۷۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۲۸ ۴.۲ % ۲۱۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۴۰ ۷۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۷۴ % ۲۱۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۴۰ ۷۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۷۴ % ۲۱۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۴ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۴۰ ۷۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۷۴ % ۲۱۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۵ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۷,۴۳۴ ۷۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۳۸ ۲.۵۳ % ۲۱۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۶ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰۴,۲۴۳ ۶۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۴ ۳.۱۲ % ۲۱۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۷ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰۵,۰۳۶ ۶۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۸ ۲.۹۵ % ۲۱۰ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۰۲,۶۳۸ ۶۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۷۴ ۲.۹۳ % ۲۰۹ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۹ ۱۳۸۹/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۹ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۰ ۱۳۸۹/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۸ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %