صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۴۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۹۸,۷۱۳ ۶۴.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۷ ۲.۶۶ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۲ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۹۱,۰۷۴ ۶۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۰۷ ۲.۹۲ % ۲۰۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۸۶,۳۶۸ ۵۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۵ ۲.۱۵ % ۲۰۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۸۶,۳۶۸ ۵۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۵ ۲.۱۵ % ۲۰۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۵ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۸۶,۳۶۸ ۵۷.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۵ ۲.۱۵ % ۲۰۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۶ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۸۴,۵۱۸ ۵۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۲ ۱.۹۹ % ۲۰۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۷ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۷۲,۵۶۰ ۵۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۳ ۰.۱۷ % ۲۰۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۸ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۶۴,۰۶۳ ۴۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۹ ۰.۴۴ % ۲۰۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۹ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۶۳,۸۳۴ ۴۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴ ۰.۸۲ % ۲۰۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۰ ۱۳۸۸/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۵۵,۰۸۶ ۳۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %