صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱,۴۸۴,۵۹۳ ۴۴.۵۷ % ۹۸۹,۳۵۸ ۲۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۹۲ ۶.۳۴ % ۱۴۷,۵۶۱ ۴.۴۳ % ۴۹۷,۷۹۶ ۱۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱,۴۵۷,۹۵۳ ۴۳.۹۸ % ۹۹۳,۸۸۶ ۲۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۸۸۸ ۶.۵۱ % ۱۵۴,۵۷۲ ۴.۶۶ % ۴۹۲,۹۲۱ ۱۴.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۱,۵۱۵,۵۸۸ ۴۵.۴۵ % ۹۹۳,۵۲۵ ۲۹.۸ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۱۰۸ ۶.۶۶ % ۱۰۶,۰۳۰ ۳.۱۸ % ۴۹۷,۲۴۲ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۱,۵۱۵,۵۸۸ ۴۵.۴۶ % ۹۹۳,۲۲۶ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۰۵۸ ۶.۶۶ % ۱۰۵,۹۸۳ ۳.۱۸ % ۴۹۷,۲۴۲ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱,۵۱۵,۵۸۸ ۴۵.۴۶ % ۹۹۲,۹۲۸ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۷۴۲ ۶.۶۵ % ۱۰۵,۹۳۵ ۳.۱۸ % ۴۹۷,۲۴۲ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱,۵۱۰,۰۶۷ ۴۵.۵۲ % ۹۹۲,۷۰۷ ۲۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۴۲۷ ۶.۲۵ % ۱۰۵,۸۸۸ ۳.۱۹ % ۵۰۱,۱۰۶ ۱۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱,۴۶۴,۱۸۲ ۴۴.۸ % ۱,۰۰۹,۷۰۶ ۳۰.۹ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۹۰۱ ۶.۰۹ % ۱۰۵,۸۴۱ ۳.۲۴ % ۴۸۹,۴۸۰ ۱۴.۹۸ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱,۴۳۸,۶۰۹ ۴۴.۴۲ % ۱,۰۰۸,۷۵۱ ۳۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۶۴۷ ۵.۹۵ % ۹۱,۳۲۱ ۲.۸۲ % ۵۰۷,۱۸۰ ۱۵.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱,۴۳۳,۷۴۳ ۴۴.۳۷ % ۱,۰۰۸,۳۷۵ ۳۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۵۳۴ ۵.۹۶ % ۹۱,۲۸۳ ۲.۸۳ % ۵۰۵,۲۸۰ ۱۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۱,۴۳۵,۷۲۵ ۴۴.۳۱ % ۱,۰۰۷,۶۶۵ ۳۱.۱ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۹۰ ۵.۹۳ % ۹۲,۳۴۴ ۲.۸۵ % ۵۱۲,۲۳۹ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ %