صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۲۲۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۱.۸۱ ۰
۵۲۲۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۰.۴۳ ۰.۶۱ ۳۸۱.۶۱ ۸۰۷.۸۹
۵۲۲۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۱۸۱.۹۹ ۲۴۰.۳۱
۵۲۲۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ ۰.۳۸ ۲.۲۹ ۳۰۵.۷۱ ۳۸۹,۳۶۱.۵۶
۵۲۲۵ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۰.۹۲ ۰ ۲,۷۰۲.۶۱ ۰
۵۲۲۶ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۰.۸۳ ۰ ۱,۹۳۱.۳۲ ۰
۵۲۲۷ ۱۳۸۹/۰۱/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۵۲۲۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۵۲۲۹ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۵۲۳۰ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۵۲۳۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۵۲۳۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۵۲۳۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۵۲۳۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۵۲۳۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۱ ۰
۵۲۳۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۰.۲۲ ۰.۰۲ ۱۲۳.۱۶ ۹.۴۵
۵۲۳۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ (۰.۳) ۰ (۶۶.۹۱) ۰
۵۲۳۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ (۰.۰۸) (۰.۱۲) (۲۵.۹۵) (۳۶.۳۱)
۵۲۳۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۹) ۰.۸۷ (۲۷.۸۷) ۲,۲۸۶.۶۱