صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۸۷۷,۵۳۱ ۵۰.۱ % ۴۸۶,۶۹۴ ۲۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۶۷۷ ۲۱.۳۹ % ۱۲,۶۹۸ ۰.۷۲ % ۳۰۱,۴۸۴ ۱۷.۲۱ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۸۳۴,۲۷۸ ۴۹ % ۴۸۶,۳۲۳ ۲۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۶۷,۴۷۵ ۲۱.۵۸ % ۱۴,۴۶۸ ۰.۸۵ % ۲۹۰,۸۷۲ ۱۷.۰۸ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۸۳۴,۲۷۸ ۴۹ % ۴۸۶,۲۴۸ ۲۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۶۷,۴۷۵ ۲۱.۵۸ % ۱۴,۴۶۴ ۰.۸۵ % ۲۹۰,۸۷۲ ۱۷.۰۹ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۸۳۴,۲۷۸ ۴۹.۰۱ % ۴۸۶,۱۷۳ ۲۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۶۷,۴۲۵ ۲۱.۵۸ % ۱۴,۴۵۹ ۰.۸۵ % ۲۹۰,۸۷۲ ۱۷.۰۹ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۸۱۰,۲۲۴ ۴۸.۰۱ % ۴۸۵,۹۸۴ ۲۸.۸ % ۰ ۰ % ۳۷۶,۹۶۲ ۲۲.۳۴ % ۱۴,۴۵۵ ۰.۸۶ % ۲۸۱,۶۲۵ ۱۶.۶۹ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۷۸۹,۶۶۱ ۴۷.۴۸ % ۴۸۴,۰۷۵ ۲۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۹۱۱ ۲۲.۵۴ % ۱۴,۴۵۱ ۰.۸۷ % ۲۷۴,۰۹۷ ۱۶.۴۸ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۷۸۹,۹۷۱ ۴۷.۴۲ % ۴۸۵,۲۷۳ ۲۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۷۶,۳۴۶ ۲۲.۵۹ % ۱۴,۴۴۷ ۰.۸۷ % ۲۷۲,۶۴۰ ۱۶.۳۶ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۷۷۶,۴۷۰ ۴۶.۹۳ % ۴۸۴,۹۶۰ ۲۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۵۵۵ ۲۲.۸۸ % ۱۴,۴۴۲ ۰.۸۷ % ۲۷۱,۵۱۴ ۱۶.۴۱ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۷ % ۴۸۴,۰۴۶ ۲۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۲.۹۹ % ۱۴,۴۳۸ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۷۴۶,۴۱۷ ۴۶.۱۷ % ۴۸۳,۹۷۱ ۲۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۷۱۵ ۲۲.۹۹ % ۱۴,۴۳۴ ۰.۸۹ % ۲۶۰,۴۴۱ ۱۶.۱۱ %