صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱,۶۹۳,۹۰۰ ۴۳.۵۸ % ۱,۳۹۰,۷۴۷ ۳۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۴۹ ۰.۵۱ % ۱۶۲,۷۷۲ ۴.۱۹ % ۶۱۹,۷۵۶ ۱۵.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱,۶۹۳,۹۰۰ ۴۳.۵۸ % ۱,۳۹۰,۳۴۹ ۳۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۳۵ ۰.۵۱ % ۱۶۲,۷۲۸ ۴.۱۹ % ۶۱۹,۷۵۶ ۱۵.۹۵ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱,۷۱۰,۹۳۰ ۴۴.۱۵ % ۱,۳۸۸,۲۳۰ ۳۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۳۵ ۰.۵۵ % ۱۴۴,۶۲۹ ۳.۷۳ % ۶۱۰,۲۶۱ ۱۵.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱,۷۴۵,۲۲۱ ۴۴.۶۷ % ۱,۳۸۸,۳۳۷ ۳۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۸۳ ۰.۶۷ % ۱۴۴,۵۸۵ ۳.۷ % ۶۰۲,۵۸۰ ۱۵.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱,۷۴۵,۲۲۱ ۴۴.۶۷ % ۱,۳۸۷,۹۴۰ ۳۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۸۳ ۰.۶۷ % ۱۴۴,۵۴۱ ۳.۷ % ۶۰۲,۵۸۰ ۱۵.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱,۷۴۵,۲۲۱ ۴۴.۶۹ % ۱,۳۸۷,۵۴۴ ۳۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۵۴ ۰.۶۴ % ۱۴۴,۴۹۴ ۳.۷ % ۶۰۲,۵۸۰ ۱۵.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱,۶۹۲,۶۰۴ ۴۳.۹۷ % ۱,۳۸۳,۸۹۴ ۳۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۳۶ ۰.۷۲ % ۱۴۴,۴۳۳ ۳.۷۵ % ۶۰۰,۳۴۰ ۱۵.۶ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱,۷۰۳,۱۰۱ ۴۳.۵ % ۱,۳۸۲,۸۲۹ ۳۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۵,۲۴۱ ۰.۱۳ % ۲۰۴,۳۵۳ ۵.۲۲ % ۶۱۹,۲۰۸ ۱۵.۸۲ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱,۶۹۶,۳۴۳ ۴۳.۰۹ % ۱,۳۸۰,۹۰۸ ۳۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۲۱ ۱.۰۳ % ۲۰۳,۳۵۵ ۵.۱۷ % ۶۱۵,۸۴۰ ۱۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱,۸۰۵,۳۸۲ ۴۴.۳۹ % ۱,۴۲۶,۳۸۲ ۳۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۹۲ ۱.۰۵ % ۱۴۴,۲۵۲ ۳.۵۵ % ۶۴۸,۹۶۰ ۱۵.۹۵ % ۰ ۰ %