صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۱,۶۷۳,۰۹۰ ۴۳.۵۳ % ۱,۱۸۶,۸۶۶ ۳۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۷۶۱ ۴.۷۶ % ۱۳۲,۲۶۲ ۳.۴۴ % ۶۶۸,۲۸۱ ۱۷.۳۹ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۱,۶۷۳,۰۹۰ ۴۳.۵۴ % ۱,۱۸۶,۴۸۶ ۳۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۶۵۶ ۴.۷۵ % ۱۳۲,۲۰۴ ۳.۴۴ % ۶۶۸,۲۸۱ ۱۷.۳۹ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱,۶۷۳,۰۹۰ ۴۳.۵۵ % ۱,۱۸۶,۱۰۶ ۳۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۵۶۷ ۴.۷۵ % ۱۳۲,۱۴۶ ۳.۴۴ % ۶۶۸,۲۸۱ ۱۷.۳۹ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱,۶۷۳,۰۹۰ ۴۳.۵۵ % ۱,۱۸۵,۷۲۷ ۳۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۲۸۷ ۴.۷۵ % ۱۳۲,۰۸۹ ۳.۴۴ % ۶۶۸,۲۸۱ ۱۷.۴ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۱,۶۴۳,۴۵۸ ۴۳.۲۸ % ۱,۱۸۵,۱۱۶ ۳۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۸۵ ۴.۸۵ % ۱۳۲,۰۳۱ ۳.۴۸ % ۶۵۲,۳۴۹ ۱۷.۱۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۱,۶۴۳,۱۷۰ ۴۳.۲۱ % ۱,۲۰۰,۸۲۰ ۳۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۰۳ ۴.۴۷ % ۱۳۱,۹۱۴ ۳.۴۷ % ۶۵۷,۲۳۵ ۱۷.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۱,۶۴۳,۱۷۰ ۴۳.۲۲ % ۱,۲۰۰,۴۴۲ ۳۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۸۶۱ ۴.۴۷ % ۱۳۱,۸۵۷ ۳.۴۷ % ۶۵۷,۲۳۵ ۱۷.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۱,۶۴۳,۱۷۰ ۴۳.۲۵ % ۱,۲۰۰,۰۵۵ ۳۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۱۵۵ ۴.۴ % ۱۳۱,۷۹۹ ۳.۴۷ % ۶۵۷,۲۳۵ ۱۷.۳ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱,۶۰۴,۰۰۴ ۴۳.۰۸ % ۱,۱۸۹,۹۶۸ ۳۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۲۴۴ ۴.۲ % ۱۳۱,۷۴۲ ۳.۵۴ % ۶۴۱,۰۰۵ ۱۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱,۵۷۵,۴۷۲ ۴۲.۸۵ % ۱,۱۹۶,۱۱۴ ۳۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۰۲۲ ۳.۹۷ % ۱۳۱,۶۸۵ ۳.۵۸ % ۶۲۷,۶۱۶ ۱۷.۰۷ % ۰ ۰ %