صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۸۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۰.۹۲ ۰ ۲,۷۰۲.۶۱ ۰
۳۷۸۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۰.۸۳ ۰ ۱,۹۳۱.۳۲ ۰
۳۷۸۳ ۱۳۸۹/۰۱/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۳۷۸۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۷۸۵ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۳۷۸۶ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۷۸۷ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۳۷۸۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۷۸۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۷۹۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۷۹۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۱ ۰
۳۷۹۲ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۰.۲۲ ۰.۰۲ ۱۲۳.۱۶ ۹.۴۵
۳۷۹۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ (۰.۳) ۰ (۶۶.۹۱) ۰
۳۷۹۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ (۰.۰۸) (۰.۱۲) (۲۵.۹۵) (۳۶.۳۱)
۳۷۹۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۹) ۰.۸۷ (۲۷.۸۷) ۲,۲۸۶.۶۱
۳۷۹۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ (۰.۱۴) (۰.۰۵) (۴۰.۳۶) (۱۶.۸۷)
۳۷۹۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۸ ۰
۳۷۹۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۸ ۰
۳۷۹۹ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۰.۱۵ ۱.۱۳ ۷۲.۶۹ ۶,۰۳۶.۷۱
۳۸۰۰ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ ۱.۱۱ ۰ ۵,۶۰۹.۳۳ ۰