صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۲۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۱.۸۱ ۰
۳۸۲۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۰.۴۳ ۰.۶۱ ۳۸۱.۶۱ ۸۰۷.۸۹
۳۸۲۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۱۸۱.۹۹ ۲۴۰.۳۱
۳۸۲۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ ۰.۳۸ ۲.۲۹ ۳۰۵.۷۱ ۳۸۹,۳۶۱.۵۶
۳۸۲۵ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۰.۹۲ ۰ ۲,۷۰۲.۶۱ ۰
۳۸۲۶ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۰.۸۳ ۰ ۱,۹۳۱.۳۲ ۰
۳۸۲۷ ۱۳۸۹/۰۱/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۳۸۲۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۸۲۹ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۳۸۳۰ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۸۳۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۳۸۳۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۸۳۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۸۳۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۴ ۰
۳۸۳۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۱ ۰
۳۸۳۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۰.۲۲ ۰.۰۲ ۱۲۳.۱۶ ۹.۴۵
۳۸۳۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ (۰.۳) ۰ (۶۶.۹۱) ۰
۳۸۳۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ (۰.۰۸) (۰.۱۲) (۲۵.۹۵) (۳۶.۳۱)
۳۸۳۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۹) ۰.۸۷ (۲۷.۸۷) ۲,۲۸۶.۶۱
۳۸۴۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ (۰.۱۴) (۰.۰۵) (۴۰.۳۶) (۱۶.۸۷)