صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۸۸۱ ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ ۱.۲۶ ۱.۲۸ ۹,۴۷۰.۳۱ ۱۰,۴۶۱.۷۲
۴۸۸۲ ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ ۰.۸۲ ۰.۷۷ ۱,۸۹۸.۰۷ ۱,۵۳۱.۰۶
۴۸۸۳ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ ۰.۵۳ (۱.۷) ۶۰۰.۸۴ (۹۹.۸)
۴۸۸۴ ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۰
۴۸۸۵ ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ ۰ ۲.۱۳ ۰.۶ ۲۱۵,۵۸۹.۲۸
۴۸۸۶ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ (۱.۹۱) (۲.۰۸) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۵)
۴۸۸۷ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ (۱.۸۱) (۱.۵۱) (۹۹.۸۷) (۹۹.۶۲)
۴۸۸۸ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ (۰.۲۳) (۰.۴۲) (۵۶.۴۳) (۷۸.۳۶)
۴۸۸۹ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ (۱.۹) (۱.۵۶) (۹۹.۹۱) (۹۹.۶۸)
۴۸۹۰ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ ۰.۷۴ ۰.۳۵ ۱,۳۶۶.۱۶ ۲۵۶.۹۲
۴۸۹۱ ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۴۸۹۲ ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۴۸۹۳ ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ ۱.۰۶ ۰.۶۵ ۴,۵۱۰.۵۴ ۹۶۴.۷۴
۴۸۹۴ ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ ۰.۲۱ (۰.۰۷) ۱۱۵.۵۱ (۲۱.۵۹)
۴۸۹۵ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۴۸۹۶ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۴) (۰.۱۵) (۱۴.۲۳) (۴۱.۹۸)
۴۸۹۷ ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ ۰.۸۷ ۰.۶۴ ۲,۲۶۸.۱۸ ۹۱۸.۴۴
۴۸۹۸ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۴۸۹۹ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰