صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۹۶۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳ ۰
۴۹۶۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۷ ۰
۴۹۶۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ (۰.۳۷) (۰.۶۵) (۷۳.۷۳) (۹۰.۹۱)
۴۹۶۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ ۰.۰۱ ۰.۱۷ ۳.۴۲ ۸۷.۲۴
۴۹۶۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ (۰.۱۸) ۰.۷۹ (۴۹.۱۳) ۱,۶۳۸.۴۵
۴۹۶۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ (۰.۳۹) ۰ (۷۶.۲۳) ۰
۴۹۶۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۰.۵۱ (۰.۷۸) ۵۴۵.۴۹ (۹۴.۲۳)
۴۹۶۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶ ۰
۴۹۶۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۸ ۰
۴۹۷۰ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ (۱.۰۱) (۰.۹) (۹۷.۵۲) (۹۶.۲۸)
۴۹۷۱ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ (۰.۱۱) ۰.۰۷ (۳۳.۳) ۳۰.۸۱
۴۹۷۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰.۵۴ (۳.۸۴) ۶۱۰.۵۳
۴۹۷۳ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ (۰.۸۵) (۰.۱۹) (۹۵.۵۱) (۴۹.۸۵)
۴۹۷۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ (۰.۶۹) (۰.۳۵) (۹۱.۹۹) (۷۲.۰۸)
۴۹۷۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ ۰ ۰ ۰.۴۳ ۰
۴۹۷۶ ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ ۰ ۰ ۰.۴۳ ۰
۴۹۷۷ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ (۰.۲۱) (۰.۴) (۵۳.۵۶) (۷۶.۷)
۴۹۷۸ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ ۰.۶۷ ۰.۳۴ ۱,۰۶۴.۴۷ ۲۳۹.۲۸
۴۹۷۹ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ ۱.۶۸ ۱.۴۶ ۴۳,۳۲۰.۰۱ ۱۹,۶۶۶.۵۲